LAKIALOITE 148/2004 vp

LA 148/2004 vp - Jyrki Katainen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteesse esitetään laajemmin kotitalousvähennyksen kokeilua Kainuun maakunnan alueella. Kokeilu olisi määräaikainen ja ulottuisi vuoteen 2010.

PERUSTELUT

Verotuksessa tehtävä kotitalousvähennys on vakiinnuttanut paikkansa. Vähennys on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi luoda uusia palvelualan työpaikkoja. Sen käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Vuosi 2001 oli ensimmäinen pysyvän, koko maahan ulotetun verovähennyksen myöntämisvuosi. Tuolloin kotitalousvähennyksen piirissä oli yhteensä 72 420 henkilöä, ja vuotta myöhemmin vuonna 2002 vähennyksen piirissä oli jo melkein 90 000 henkilöä. Vuonna 2003 kotitalousvähennyksen suosio kasvoi edelleen ja käyttäjiä oli 142 836.

Kotitalousvähennyksestä saadut kokemukset ovat kiistatta olleet hyviä. Vähennyksellä tuetaan suoraan palvelujen ostamista eli alennetaan kyseisten palvelujen hintaa kuluttajalle. Näin palveluiden kysyntää kasvattamalla voidaan lisätä palvelualojen työpaikkoja.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää, että kotitalousvähennyksen osalta aloitettaisiin kokeilu Kainuun maakunnan alueella. Kokeilussa kotitalousvähennyksellä ei olisi Kainuun maakunnan alueella enimmäismäärää. Nykyisin kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 1 150 euroa.

Laajennetun kotitalousvähennyksen saisivat Kainuussa maakunnan alueella vakituisesti asuvat henkilöt teettämistään kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvista töistä.

Kotitalousvähennyksen laajennus olisi voimassa viiden vuoden ajan ulottuen vuoteen 2010 asti. Kainuu on hyvä alue kokeilun toteuttamiseen kokonsa ja väestönsä puolesta. Alueella on suuri työttömyys, väestö on ikääntynyttä ja alueelta on voimakas muuttoliike. Kokeilun kautta voidaan lisätä maakunnan vetovoimaisuutta, ja vähennysoikeus tarjoaisi kainuulaisille enemmän työtilaisuuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Sen estämättä, mitä säädetään tuloverolain (1535/1992) 127 a §:ssä kotitalousvähennyksen enimmäismäärästä, saa Kainuun maakunnan alueella vakituisesti asuva henkilö tehdä tuloverolain 127 a §:n 1 momentissa säädetyn kotitalousvähennyksen siltä osin kuin tuloverolain 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

2 §

Tämän lain mukaiseen kotitalousvähennykseen on oikeutettu henkilö, jolla on vakituinen kotipaikka jossakin seuraavista kunnista: Kajaanin ja Kuhmon kaupungit, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Vaalan ja Vuolijoen kunnat.

3 §

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan soveltuvin osin tuloverolakia.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

_______________

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

 • Jyrki Katainen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Maija Perho /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Petri Salo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Paula Risikko /kok