LAKIALOITE 148/2006 vp

LA 148/2006 vp - Ulla Anttila /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Laki kotitalousvähennyksestä on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen. Laki antaa mahdollisuuden kotona teetetyn työn kustannusten osittaiseen vähentämiseen verosta. Kotitalousvähennyksen tarkoitus on ollut parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne aikaisemmin ovat tehneet itse. Vähennystä on sen voimassa ollessa laajennettu useaan otteeseen, ja se kohdistuu kodin perusparannus- ja korjaustöihin sekä hoiva- ja hoitotyöhön.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavalla hoiva- ja hoitotyöllä tarkoitetaan verovelvolliseen tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvaan kohdistuvaa huolenpitoa ja hoitoa. Vuodesta 2005 alkaen vähennyksen saa myös hoiva- ja hoitotyöstä, joka kohdistuu omiin tai puolison sekä edesmenneen puolison vanhempiin, iso-, otto- ja kasvattivanhempiin tai näiden puolisoihin silloinkin, kun hoiva- ja hoitotyö tapahtuu näiden kotona eikä verovähennystä hakevan kodissa.

Sen sijaan alenevassa polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa tehty työ ei oikeuta vähennykseen. Tästä on syntynyt selkeästi epäoikeudenmukainen tilanne ja verotuksellinen epäkohta ainkakin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän vanhempiensa kohdalla.

Tilanteessa, jossa vammainen tai pitkäaikaissairas aikuinen lapsi asuu omassa asunnossaan, mutta vanhemmat joutuvat kustantamaan hänelle esimerkiksi avustajapalveluita päivittäisistä toimista suoriutumiseen, ei vanhempien ole mahdollista saada kotitalousvähennystä tästä kustantamastaan työstä.

Aikuinen vammainen lapsi saattaa saada kunnan kotiapua tai henkilökohtaisia avustajapalveluita. Nämä eivät aina takaa riittäviä perusoikeudet turvaavia palveluita, kuten liikkumista kodin ulkopuolelle. Ongelmallisia ovat myös tilanteet, joissa vakinainen avustaja sairastuu tai on muutoin estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

Usein näissä tilanteissa vammaisen henkilön vanhemmat joutuvat joko itse toimimaan avustajina tai palkkaamaan omalla kustannuksellaan vara-avustajan lapselleen. Hallitus ei ole esittänyt lainmuutosta, joka turvaisi edes vaikeimmin vammaisille avustajapalvelut. Vaikka verovähennysmalli ei voi olla ratkaisu avustajakysymykseen, voidaan verovähennyksellä helpottaa tilannetta, jossa kaikki avustajaa tarvitsevat vammaiset henkilöt eivät saa tarvitsemiaan palveluita.

Vanhemmilla olisi aloitteen mukaan oltava tämäntyyppisissä tilanteissa oikeus kotitalousvähennykseen lapsen kodissa työllistetyn puolesta, jos lapsi on vammainen tai vakavasti pitkäaikaissairas.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1273/2004, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös työtä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee lisäksi myös työtä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vakavasti pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen, ottolapsen, kasvattilapsen tai näiden suoraan alenevassa polvessa olevan pitkäaikaissairaan tai vammaisen sukulaisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2006

 • Ulla Anttila /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Arja Alho /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Seppo Lahtela /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Petri Salo /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Elo /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ahti Vielma /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Iivo Polvi /vas
 • Jyri Häkämies /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r

​​​​