LAKIALOITE 149/2006 vp

LA 149/2006 vp - Eva Biaudet /r ym.

Tarkistettu versio 2.1

Suomennos

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Olemme vakuuttuneita siitä, että perhe on luonnollinen ympäristö kaikkien lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille, ja perheelle tulee antaa tarpeellinen suoja ja tuki siten, että se pystyy täysimääräisesti ottamaan vastuunsa yhteiskunnassa. Tunnustamme, että lapsen pystyäkseen saavuttamaan persoonallisuutensa kaikinpuolisen ja tasapainoisen kehityksen tulee kasvaa perheympäristössä, onnen, rakkauden ja ymmärryksen ympäristössä. Tähän kauniisti muotoiltuun ihannetilaan Suomi on sanonut pyrkivänsä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen kautta. Tämä on hieno tavoite, mutta todellisuus näyttää valitettavasti toisenlaiselta. Kaikilla lapsilla ei ole perhettä, jossa kasvaa.

Yleissopimus ei määrittele, millainen perhe on tai sen tulisi olla, eikä myöskään sitä, miten perheen tulisi elää. Eduskunnassa jotkut yrittivät tavallaan määritellä perheen käsitettä yrittämällä rajoittaa oikeuden hedelmöityshoitoihin heteroseksuaalisiin pareihin. Onneksi kansanedustajien enemmistö oli tätä viisaampi. Nykyisessä yhteiskunnassa lapset kasvavat koostumukseltaan ja elintavoiltaan hyvin erilaisissa perheissä. Tästä huolimatta ainoastaan niillä isillä, jotka asuvat yhdessä lapsen äidin kanssa, on oikeus isyysrahaan ja samalla oikeus isyyslomaan työstään. Me, jotka sanomme lainsäätäjinä puolustavamme lapsen oikeutta kaikissa tilanteissa, viemme lapselta hänen oikeutensa saada oman isän hoitoa ja isältä hänen oikeutensa hoitaa lastaan, jos lapsi ei synny oikeantyyppiseen perheeseen. Sairausvakuutuslain isyysrahaa koskeva säännös on nimittäin muotoiltu siten, että ainoastaan äidin kanssa samassa taloudessa asuvalla isällä on oikeus korvaukseen siitä, että hän osallistuu lapsensa hoitoon. Todellisuus on toisenlainen. Meidän onkin aika päivittää laki vastaamaan todellisuutta, jossa elämme. Meillä on velvollisuus tukea kaikentyyppisiä perheitä.

On aika antaa jokaisen isän ottaa vapaata työstään ja osallistua vastasyntyneen lapsensa hoitoon riippumatta siitä, asuuko hän työnsä vuoksi toisella paikkakunnalla tai onko hän eronnut äidistä raskauden aikana. Koeputkihedelmöitetyn lapsen isyyden tunnustaneen isän on myös annettava osallistua käytännössä lapsen hoitoon eikä pelkästään elatusvelvollisuuden kautta sälyttää hänelle taloudellista vastuuta. Ainoana ehtona tulee olla, että vanhemmat ovat sopineet isän osallistumisesta hoitoon niissä perheissä, joissa isä syystä tai toisesta ei asu vakituisesti kyseisen lapsen kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 1 §:n 3 momentti seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

1 §

Oikeus vanhempainpäivärahaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vanhempainpäivärahaa koskevia säännöksiä sovelletaan isään ja ottoisään, joka on avioliitossa lapsen äidin kanssa eikä asu välien rikkoutumisen vuoksi hänestä erillään sekä vakuutettuun, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää lapsen äidin kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Lisäksi vanhempainpäivärahaa koskevia säännöksiä sovelletaan isään ja ottoisään, joka ei elä lapsen äidin kanssa yhteisessä taloudessa, silloin kun äiti ja isä tai ottoisä sopivat kirjallisesti isän osallistumisesta lapsen hoitoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2006

  • Eva Biaudet /r
  • Astrid Thors /r
  • Roger Jansson /r
  • Nils-Anders Granvik /r
  • Pehr Löv /r
  • Christina Gestrin /r