LAKIALOITE  15/2006 vp

LA 15/2006 vp - Jouko Laxell /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aikaisemmin työvoimakoulutuksen, erityisesti ohjaavan koulutuksen jälkeen oli mahdollisuus tehdä määräaikainen työsopimus, ja yritys sai palkkatukea työvoimakoulutuksessa olleen työttömän palkkaamiseen. Kysymys oli palvelukokonaisuudesta, jolla pyrittiin luomaan työvoimakoulutuksessa olleiden työllistymistä. Nyt tätä mahdollisuutta ei enää ole, koska julkisista työvoimapalveluista annetun lain 7 luvun 3 §:n mukaisesti palkkatukea voidaan myöntää määräaikaisiin työsopimuksiin vain sillä perusteella, että yritys palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistettävän henkilön tai että yritys palkkaa työttömän oppisopimuskoulutukseen tai metsänparannustöihin.

Lakialoitteessa esitetään, että jos yritys työllistää välittömästi työvoimakoulutuksen jälkeen henkilön määräaikaiseen työsuhteeseen, yritys voisi saada palkkatukea.

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän arvioinnin mukaan yrityksiin kohdistuva työllistämistuki on kaikkein taloudellisin ja tehokkain keino luoda työttömille työpaikkoja. Siksi kaikkia niitä tukikeinoja, joilla henkilöitä voidaan työllistää yrityksiin, on syytä hyödyntää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 7 luvun 3 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1216/2005, seuraavasti:

7 luku

Työllistymisen edistäminen työllisyysmäärärahojen avulla

3 §

Työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yritykselle palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen perusteella. Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää määräaikaisen työsopimuksen perusteella yritykselle:

1) vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen;

2) työttömän palkkaamiseen välittömästi hänen suorittamansa työvoimakoulutuksen jälkeen;

3) oppisopimuskoulutukseen;

4) metsänparannustöiden suorittamiseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006

  • Jouko Laxell /kok
  • Marjukka Karttunen /kok

​​​​