LAKIALOITE 15/2011 vp

LA 15/2011 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Viimeaikaiset valitettavat väkivaltatapahtumat Pohjoismaissa osoittavat, että terrorismirikosten todellisuus tulee koko ajan lähemmäksi Suomea. Syyskuun 2011 puolivälissä onkin poliisiviranomaistemme taholta tiedotettu, että Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen epäillyn terrorismirikoksen tutkinta on jouduttu käynnistämään.

Terrorismirikosten rangaistuksista säädetään rikoslain (39/1889) 34 a luvussa vuodelta 2003 (17/2003). Nyt on paljastunut, että näissä säännöksissä on vakava aukko. Lain 34 a luvun 4 a §:ssä kyllä säädetään rangaistavaksi "koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten" (rikosnimike) jopa sangen ankaralla enimmäisrangaistuksella eli kahdeksan (8) vuoden vankeudella. Sen sijaan sanotussa 34 a luvussa ei säädetä mitään rangaistusta sille, joka terroristitoimintaa oppiakseen osallistuu koulutettavana oppilaana tällaiseen rikolliseen koulutukseen.

Jotta juuri mainittu merkillinen ja vakava aukko rikoslain 34 a luvussa saataisiin pikaisesti poistetuksi, on välttämätöntä lisätä kyseiseen 34 a luvun 4 a §:ään säännös, joka tekee kielletyksi ja rangaistavaksi myös osallistumisen oppilaana terroristirikoksen tekemistä opettavaan koulutukseen. Sopiva enimmäisrangaistus tällaiselle koulutettavalle olisi kuusi (6) vuotta vankeutta siinä, missä terrorismirikoskoulutuksen antajan enimmäisrangaistus siis on kahdeksan vuotta.

Tarvittava uusi säännös sopii parhaiten sanotun 4 a §:n uudeksi 2 momentiksi, ja sovelias rikosnimike olisi "kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemiseen". Tällöin siis nykyinen 4 a §:n sisältö jäisi lainkohdan 1 momentiksi. Samalla olisi tilaisuus modernisoida sen osalta rikosnimike (nykyään: "koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten") lyhyempään muotoon "kouluttaminen terrorismirikoksen tekemistä varten". Siten saataisiin samalla 4 a §:lle uusi otsake, joka ei olisi ylipitkä. Uusi pykäläotsake olisi: "Kouluttaminen ja kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten".

Ehdottamallamme lainmuutoksella ei ole mainittavaa kustannusvaikutusta poliisin, syyttäjistön tai tuomioistuinlaitoksen toiminnan kannalta. Lainmuutoksen pitäisi tulla voimaan mahdollisimman pian lain hyväksymisen jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 34 a luvun 4 a §, sellaisena kuin se on laissa 1370/2007, seuraavasti:

34 a luku

Terrorismirikoksista

4 a §

Kouluttaminen ja kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten

Joka edistääkseen 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta, on tuomittava, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, kouluttamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

Joka osallistuu koulutettavana 1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen tietoisena sen luonteesta tai tarkoituksesta, on tuomittava kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Timo Soini /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps

​​​​