LAKIALOITE 151/2006 vp

LA 151/2006 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan suoraan laillisesti ulosottokelpoisen velan perimistä ilman tarpeettomia lisäkustannuksia

Nykyisin suoraan laillisesti ulosottokelpoinen velka voidaan antaa asiamiehen, joita ovat tyypillisesti perintätoimistot, perittäväksi. Käytännössä tästä kuitenkin aiheutuu erityisesti pienituloisille ja vähävaraisille vain tarpeettomia lisäkuluja, jotka esim. poliklinikkakäyntien osalta voivat kertautuneitten perintätoimiston laskutusten seurauksena olla moninkertaiset itse ulosottokelpoiseen laskuun nähden. Epäonnistuneiden perintätoimistojen maksuvaatimusten jälkeen lasku kuitenkin palautuu perintäkuluilla lisättynä ulosottoviranomaisille, ja tämä ei ole velkaantuneen pienituloisen ja vähävaraisen velallisen kannalta tarkoituksenmukaista. Siksi saatavien perinnästä annetun lain 10 § tulisi saattaa alla olevaan muotoon.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan saatavien perinnästä 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (513/1999) 10 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 28/2005, seuraavasti:

10 §

Perintäkulujen korvaaminen ja ulosottokelpoisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos perittävänä on kuluttajasaatava, joka voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään, tämä tulee ensisijaisesti periä ulosottoviranomaisen toimesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

  • Lauri Oinonen /kesk