LAKIALOITE 152/2002 vp

LA 152/2002 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 122/2002 vp. Lakialoitteen sisältämät ehdotukset liittyvät Keskustan eduskuntaryhmän vuoden 2003 budjettilinjaan ja koskevat lyhytaikaiseen omistukseen perustuvien myyntivoittojen verotuksen kiristämistä sekä kotitalousvähennyksen parantamista.

Spekulatiivisten myyntivoittojen verotuksen kiristäminen

Lyhytaikaiseen omistukseen perustuvien luovutusvoittojen verotus on Suomessa verraten keveää. Kuten äskettäin työnsä päättäneen tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistiostakin ilmenee, monissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Itävallassa ja Belgiassa, spekulatiivisten myyntivoittojen verotus on muuta kireämpää. Yleensä spekulatiivisena pidetään alle vuoden omistukseen perustuvaa voittoa.

Myyntivoittoverokanta on tällä hetkellä 29 %. Hankintameno-olettamat huomioiden veroa menee yli 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnasta enintään 14,5 % ja alle 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnasta enintään 23,2 %. Edellä mainitussa tapauksessa laskennallinen myyntivoitto on 50 % ja jälkimmäisessä tapauksessa 80 % luovutushinnasta, joista sitten 29 %:n vero määräytyy.

Keskusta esittää, että alle vuoden omistukseen perustuvan omaisuuden myyntivoittoveroastetta korotetaan 29:stä 45:een prosenttiin. Korotus ei koske oman asunnon myynnistä saatavan voiton verotusta. Tällöin veroa menisi alle vuoden omistetun omaisuuden luovutushinnasta enimmillään 36 %. Työtulojen verotukseen verrattuna tätä ei voi pitää kohtuuttomana.

Arvioimme, että tämä korotus lisäisi valtion verotuloja vuositasolla keskimäärin 50 milj. eurolla. Ehdotetun veromuutoksen vaikutuksia sijoittajien käyttäytymiseen samoin kuin luovutusvoittojen kertymää tulevina vuosina on luonnollisesti vaikeaa tarkkaan arvioida.

Veronalaisten luovutusvoittojen määrä on vuoden 1993 jälkeen ollut keskimäärin noin 1 600 miljoonaa euroa vuodessa. Arviomme on, että tästä 20 prosenttia olisi lyhytaikaiseen omistukseen perustuvia luovutuksia.

Kotitalousvähennyksen parantaminen

Kotona tehtävän työn helpottaminen koko maassa verovähennysmallilla on osoittautunut toimivaksi. Tuoreiden tietojen mukaan kotityöpalveluiden, kuten siivouksen, remonttien ja puutarhatöiden teettäminen yli kaksinkertaistui vuonna 2001, kun kotitaloustyön verovähennyskokeilu vakinaistettiin ja ulotettiin koko maahan. Vähennystä käytti verotietojen mukaan 66 545 suomalaista vuonna 2001.

Verovähennysmallia onkin perusteltua kehittää edelleen, jotta työllisyyttä voitaisiin parantaa ja perheiden tilannetta helpottaa. Tätä ehdotti myös äskettäin raporttinsa luovuttanut Leppäsen verotyöryhmä.

Lakialoitteessa ehdotammekin, että kotitalousvähennyksessä edelleen oleva 100 euron omavastuuraja poistettaisiin. Omavastuuraja kohtelee erityisen kaltoin pienituloisia kotityötä teettäviä vähentäen heidän mahdollisuuksiaan hyötyä vähennyksestä, mihin myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta aikanaan viittasi kotitalousvähennyksen vakinaistamista käsitellessään. Pienituloisilla avun tarve on usein suurin. Omavastuu on myös omiaan siirtämään kotityötä takaisin harmaan talouden piiriin, mikä on nurinkurista vähennykselle asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin nähden.

Lisäksi lakialoitteessa ehdotetaan, että palkattaessa yksittäinen henkilö kotitöihin saisi nykyisten sivukulujen lisäksi vähentää myös 25 prosenttia palkasta. Tämä kannustaisi kotitaloustöiden teettämiseen myös muilla kuin ennakkoperintärekisteriin merkityillä tai yleishyödyllisillä yhteisöillä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 143 §:n 7 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1241/2001,

muutetaan 92 §:n 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14 ja 22 kohta, 93 §:n 4 momentti, 95 §:n 1 momentin 1 kohta ja 105 a §:n 2 momentti, 124 §:n 2 momentti, 127 a §:n 1 momentti ja 127 b §:n 1 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 92 §:n 11 kohta laissa 475/1998, 14 kohta laissa 1333/1995 ja 22 kohta laissa 1263/1997, 93 §:n 4 momentti ja 95 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 896/2001, 105 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1241/2001, 124 §:n 2 momentti laissa 1459/2001sekä 127 a §:n 1 momentti ja 127 b §:n 1 kohta laissa 995/2000, sekä

lisätään 49 §:ään, sellaisena kuin se on osittain laissa 1502/1993, uusi 2 momentti seuraavasti:

49, 92, 93, 95 ja 105 a §

(Kuten HE)

124 §

Veron määräytyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29 lukuun ottamatta alle yhden vuoden omistettua omaisuutta, jonka luovutusvoiton tuloveroprosentti on 45. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroprosentti on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa (532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ahvenanmaan maakunnasta saadusta tulosta suoritetaan kuitenkin verovuodelta 2002 veroa valtiolle 21,5209 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai parannustyö. Vähennys on enintään 900 euroa vuodessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127 b §

Kotitalousvähennyksen peruste

Verovelvollinen saa vähentää:

1) kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamansa työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 25 prosenttia maksamastaan palkasta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk