LAKIALOITE 152/2003 vp

LA 152/2003 vp - Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuonna 2003 autoverolakia muutettiin siten, että auton verotusarvon määrittelyssä siirryttiin hankintahintapohjaisesta järjestelmästä kuluttajahintapohjaiseen järjestelmään. Autoverolain siirtymäsäännöksissä olevan ns. kuuden kuukauden säännön mukaan ajoneuvo katsotaan verotuksessa uudeksi, jos sitä on käytetty liikenteessä tai se on ollut rekisteröity enintään kuusi kuukautta. Valtiovarainvaliokunta ehdotti mietinnössään (VaVM 46/2002 vp), että säännöksestä luovutaan lyhyen siirtymäajan jälkeen 1.1.2004 lukien. Siirtymäsäännöksen aikataulua harkittaessa oltiin optimistisia ja arvioitiin, että muutosprosessi saadaan kuluvan vuoden loppuun mennessä valmiiksi.

Arvon määrittely, erityisesti ajoneuvon varustelun osalta, on osoittautunut vielä alun perin arvioituakin vaikeammaksi. Uuden ja päivän vanhan käytetyn auton verotuskohtelu eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä johtaa selkeästi eriarvoiseen kohteluun ja saattaisi saada markkinat käyttäytymään siten, että hyvin varustellut uudet autot keinotekoisesti vanhennettaisiin rekisteröimällä ne ensin ulkomaille veroetujen saamiseksi. Paitsi että tämä aiheuttaisi automarkkinoilla sinänsä tarkoituksetonta spekulatiivista toimintaa, se vähentäisi myös merkittävästi valtion verotuloja.

Edellä esitetyistä syistä Euroopassa on yleisesti käytössä arvonlisäverotuksessa 6 kk:n määrittely uuden ja käytetyn tavaran välillä. Myös niissä maissa, joissa on arvoon pohjautuva autoverotus, on jouduttu tekemään edellä esitetyn mukaisia rajanvetoja uuden ja käytetyn ajoneuvon välillä. Suomessa olisi myös tarpeen selvittää käytetyn ajoneuvon määritelmän yhtenäistämistä eri verolaeissa. Näiden syiden perusteella esitämme, että ns. "6 kk:n säännön" soveltamista jatketaan ennen 1 päivää tammikuuta 2005 verotettaviin ajoneuvoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain muuttamisesta 4 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (266/2003) voimaantulosäännöksen 7 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain 10 §:n estämättä ennen 1 päivää tammikuuta 2005 verotettavasta ajoneuvosta, jota on käytetty liikenteessä tai joka on ollut rekisterissä enintään kuusi kuukautta, kannetaan veroa kuten vastaavasta uudesta ajoneuvosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2003

  • Olavi Ala-Nissilä /kesk
  • Jari Koskinen /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Reijo Laitinen /sd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Anni Sinnemäki /vihr

​​​​