LAKIALOITE 153/2006 vp

LA 153/2006 vp - Markku Koski /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska pysyvän ratkaisun löytäminen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi, erityislain jatkaminen vielä vuodella on perusteltua. Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla vaihtoehtoisen tukimuodon löytämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ensi tilassa valmistella asiassa vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaava, pitkäjänteisempi ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1090/2005, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2007.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mika Lintilä /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Ahde /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Eva Biaudet /r