LAKIALOITE 154/2005 vp

LA 154/2005 vp - Anni Sinnemäki /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteella korotetaan korkeinta sallittua pysäköintivirhemaksua niin, että se nousee 40 eurosta 66 euroon. Pysäköintivirhemaksun suurimman sallitun ylärajan korottaminen antaa paremmat mahdollisuudet suunnitella liikennettä kokonaisuutena, jossa myös pysäköintivirhemaksun tasosta voidaan keskustella. Aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 168/2005 vp laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

PERUSTELUT

Pysäköintivirhemaksujen tarkoituksena on tehostaa pysäköintikieltojen ja -rajoitusten noudattamista ja pysäköintimaksujen maksamista. Jos pysäköintivirhemaksu on liian pieni, se ei ehkäise ennalta rajoitusten rikkomista tai kannusta pysäköintimaksujen maksamiseen. Helsingissä on ollut käytössä korkein mahdollinen pysäköintivirhemaksu jo vuosia. Valitettava tosiasia on, että pysäköintivirhemaksun sallittu enimmäismäärä on nykyisellään liian pieni, jotta se vaikuttaisi riittävästi pysäköintirajoitusten noudattamiseen.

Pysäköintivirhemaksun täytyy olla yhteensopiva myös pysäköintitaksojen kanssa. Helsingissä pysäköintitaksoja tarkistettiin 1.2.2005 lukien niin, että I maksuvyöhykkeellä maksu on 3 euroa tunnilta, II maksuvyöhykkeellä 1,60 euroa tunnilta ja III maksuvyöhykkeellä 80 senttiä tunnilta. Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteet ovat olleet ennen muuta liikenteellisiä. Maksujen tärkein peruste on ollut asiointipysäköinnin mahdollistaminen tilanteissa, joissa paikkojen kysyntä ylittää tarjonnan. Pysäköintimaksuilla on voitu vaikuttaa myös asukas- ja yrityspysäköintiin, kun paikat ovat olleet ulkopuolisille autoilijoille maksullisia. Helsingissä viimeisimmän pysäköintitaksojen korottamisen taustalla oli lisäksi tarve reagoida joukkoliikenteen kilpailukykyyn, koska joukkoliikenteen taksoja oli korotettu yhteensä lähes 28 % edellisten kolmen vuoden aikana.

Nyt pysäköintitaksojen korotusten jälkeen Helsingin keskusta-alueella pysäköintivirhemaksu on vain kaksinkertainen verrattuna seitsemän tunnin maksulliseen pysäköintiin. Pysäköintivirhemaksun suurinta sallittua summaa pitäisikin korottaa, jotta eri liikennepoliittisia keinoja voitaisiin kehittää tasapainoisena kokonaisuutena. Pysäköintivirhemaksun välittömän korotustarpeen on arvioitu olevan Helsingissä 50 %, eli virhemaksun suurimman sallitun tason tulisi olla vähintään 60 euroa.

Hallituksen esityksessä pysäköintivirhemaksun korotus on ainoastaan 10 euroa, ja korotus tehtäisiin mahdolliseksi vain suurten kaupunkien keskustojen kalleimmalla maksuvyöhykkeellä. Helsingin näkökulmasta tämä ei ole riittävää, vaan tarve pysäköintivirhemaksun korottamiseen nykytasosta on tätä laajempi.

Lakialoitteessa esitetään suurimman sallitun pysäköintivirhemaksun korottamista 66 euroon. Kuten nykyäänkin, korotus voi koskea myös kunnan tiettyä aluetta. Näin pysäköintivirhemaksua voitaisiin nostaa enemmän suurten kaupunkien keskustoissa, joissa pysäköintimaksutkin ovat korkeita. Laki kuitenkin mahdollistaisi pysäköintivirhemaksun korottamisen myös muilla alueilla. Suurimman sallitun summan riittävä taso antaisi myös mahdollisuuden eriyttää pysäköintivirhemaksuja hallituksen esityksessä ajatellulla tavalla, koska se sisältää riittävän liikkumavaran. Suurimman sallitun pysäköintivirhemaksun korottaminen ei tarkoita, että virhemaksut automaattisesti nousisivat, vaan virhemaksuista päätetään erikseen paikallisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 969/2001, seuraavasti:

7 §

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta 10 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin, jos liikenteellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa maksun määrä enintään 66 euroksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2005

  • Anni Sinnemäki /vihr
  • Tuija Brax /vihr
  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Irina Krohn /vihr