LAKIALOITE 155/2003 vp

LA 155/2003 vp - Jari Koskinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 135/2003 vp). Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi mm. siten, että käyttöön otetaan verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvä veronhuojennus. Huojennus pienenisi asteittain liikevaihdon kasvaessa, ja lopullinen tilitettävä vero nousisi siten vähitellen täyteen määrään. Vero muuttuisi täysimääräiseksi 20 000 euron vuosiliikevaihdon kohdalla. Esitys saattaa kaikki yrittäjät keskenään samaan asemaan ilman, että siinä otettaisiin erikseen huomioon vaikeavammaisten yrittäjien erityisasemaa.

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittaisen erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. Myös jatkossa on tarpeen säilyttää vaikeavammaisilla yrittäjillä jonkinlainen positiivinen erityiskohtelu. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään ja ylläpitää myös tällä tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee pohtia, kuinka vaikeavammaisten yrittäjien asemaa voidaan jatkossa parantaa. Tästä syystä on perusteltua jatkaa vuodella vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista annettua lakia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 933/2002, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2004.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

 • Jari Koskinen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Maija Perho /kok