LAKIALOITE 155/2006 vp

LA 155/2006 vp - Bjarne Kallis /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Monille kansalaisille on käynyt selväksi, ettei paljon tarvitse sairastaa, ennen kuin huomaa, miten kallista sairastaminen Suomessa on. Riski on suuri, että vähävarainen jättää lääkkeet ostamatta sillä seurauksella, että sairaus pahenee.

Lääkkeiden hintaan vaikuttaa myös se, että valtiokin ottaa osuutensa verottamalla lääkkeitä kahdeksan prosentin arvonlisäverolla. Mitään eroa ei tehdä reseptilääkkeiden ja reseptivapaiden lääkkeiden välillä, vaan molemmat kuuluvat samaan veroluokkaan. Lääkkeistä kertyykin valtion kassaan verotuloa noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Reseptilääkkeet ovat yleensä erittäin kalliita, ja tästä syystä niitä ei tulisi mielestäni lainkaan verottaa. Todettakoon, että esimerkiksi Ruotsin arvonlisäverolaissa reseptilääkkeet kuuluvat ryhmään verovapaat tuotteet.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvolisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 36 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1767/1995, uusi 6 kohta seuraavasti:

36 §

Veroa ei suoriteta myöskään seuraavien palvelujen ja tavaroiden myynnistä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) lääkärin määräämä lääkelaissa (395/1987) tarkoitettu lääke, lääkelain 21 §:n 2 momentissa ja 21 a §:ssä tarkoitetut valmisteet, joita mainituissa lainkohdissa tarkoitettuun lupaan tai rekisteröintiin liitetyn ehdon mukaan saadaan myydä ainoastaan apteekista, sekä kliininen ravintovalmiste ja niitä vastaava tuote sekä perusvoide silloin, kun ne oikeuttavat korvaukseen sairausvakuutuslain (364/1963) perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

  • Bjarne Kallis /kd