LAKIALOITE 16/2004 vp

LA 16/2004 vp - Jari Leppä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Varallisuusverolain mukaan maatilalla oleva rakennusmaa-alue tulee verotuksessa arvostaa käypään arvoon tonttimaata koskevien perusteiden mukaan. Asema- ja rakennuskaava-alueen ulkopuolella olevan rakennusmaan osalta tonttimaata koskevien perusteiden käyttäminen arvostuksessa edellyttää kuitenkin, että verovelvollinen on ottanut tonttivarantonsa käyttöön eli aloittanut maan myyntitoiminnan.

Kohtuuttomia tilanteita aiheutuukin siitä, että myytäessä esimerkiksi yksi rantatontti 30 tontin rantakaava-alueelta määrätään kiinteistövero lopuillekin 29 myymättömälle tontille. Kiinteistöveron ollessa metsä- tai maatalousmaan verotusta korkeampi aiheutuu tästä käytännössä se, että kynnys ensimmäisen tontin myyntiin on liian suuri. Tämä puolestaan hidastaa ja estää järkevää maankäyttöä.

Tällä hetkellä rantatonttien kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Järvi-Suomessa on mittavat tonttivarannot, mutta tontteja ei tule myyntiin kysyntää vastaavasti. Osasyy tähän on kiinteistöveron osoittaminen myös niille tonteille, jotka eivät tule myyntiin. Myös sukupolvenvaihdostilanteissa em. käytäntö lisää kohtuuttomasti tilan hintaa. Mm. Etelä-Savossa on yli 42 000 loma-asuntoa ja runsaasti kysyntää rantatonteista niin loma- kuin vakituisillekin asunnoille. Loma-asutuksen ja vakituisten asuntojen suunniteltu lisääminen ranta-alueilla ylläpitää maaseudun elinvoimaisuutta, jarruttaa muuttoliikettä ja vahvistaa aluetaloutta. Uusien loma-asuntojen rakentaminen lisää ostovoimaa, tuo alueen yrittäjille merkittäviä lisätuloja ja ylläpitää kuntien palveluvarustusta ja -tasoa.

Kiinteistöverolakia muuttamalla vilkastutetaan tonttikauppaa ja rantarakentamista sekä mahdollistetaan muuttotappioalueiden kehittäminen kysyntää vastaavan tonttikaupan avulla.

Alueiden käytössä on kyettävä varautumaan erilaisiin muutospaineisiin ja kehityskulkuihin ja luotava edellytyksiä halutulle kehitykselle. Edellä mainituista syistä lakialoitteessa ehdotetaankin kiinteistöverolain muuttamista siten, että muut kuin luovutetut tontit eivät tule kiinteistöveron piiriin ja luovuttamattomat tontit katsotaan edelleen myös metsäksi tai maatalousmaaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1084/1993 uusi 4 momentti, seuraavasti:

3 §

Verosta kokonaan tai osittain vapaat kiinteistöt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maatilaan kuuluvia rantarakennusmaa-alueita, joille on vahvistettu asema- tai ranta-asemakaava, pidetään myös edellä 1 momentissa tarkoitettuna metsänä tai maatalousmaana siltä osin kuin niihin kuuluvia rakennuspaikkoja ei ole vuokrattu tai luovutettu.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

_______________

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2004

  • Jari Leppä /kesk
  • Pekka Nousiainen /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Inkeri Kerola /kesk
  • Olli Nepponen /kok
  • Seppo Lahtela /kesk
  • Arto Seppälä /sd

​​​​