LAKIALOITE 16/2012 vp

LA 16/2012 vp - Merja Mäkisalo-Ropponen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tupakkalain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia. Aloitteen tavoitteena on suojata kansalaisia tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta esittämällä lakiin lisäystä, että asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.

PERUSTELUT

Yhä useampi suomalainen kannattaa tupakoimattomuuden edistämistä ja työtä savuttoman ympäristön puolesta. Eri toimenpiteillä ja lainsäädännöllä on tuettu tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen vähentämistä. Voimassa oleva tupakkalaki kieltää tupakoinnin asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella, kuten rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Ongelmaksi on kuitenkin jäänyt asuntojen parveketupakointi, jota laki ei koske.

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon olosuhteiden on oltava sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa oleskeleville terveyshaittaa. Parveketupakoinnin seurauksena huoneistoihin tuleva savu heikentää asumisviihtyisyyttä ja saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Asunto-osakeyhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin poikkeuksellisen runsaan tupakoinnin aiheuttaessa kohtuutonta haittaa asukkaalle. Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli asunnossa aiheutuu terveyshaittaa esimerkiksi savun vuoksi. Nykyinen tupakkalaki ja terveydensuojelulaki eivät ole osoittautuneet riittäviksi keinoiksi vähentää parveketupakointia ja siitä aiheutuvia terveysriskejä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi kaksi Helsingin ympäristölautakunnan päätöstä kieltää parveketupakointi, josta oli todettu aiheutuvan haittaa. Jokaisella kansalaisella tulisi kuitenkin olla oikeus savuttomaan asuinympäristöön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tupakkalain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tupakkalain (693/1976) 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 698/2010, uusi 4 momentti seuraavasti:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2012

 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Hanna Tainio /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mika Kari /sd