LAKIALOITE 160/2001 vp

LA 160/2001 vp - Jouni Lehtimäki /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Rangaistuksilla katsotaan olevan sekä yleis- että erityisestävä vaikutus. Yleisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että jo tieto teon rangaistavuudesta ehkäisee rikoksia.

Tänä päivänä yhä nuoremmat syyllistyvät rikoksiin, osa täysin tietoisina siitä, että heitä ei voida tuomita rangaistukseen, koska he eivät ole täyttäneet viittätoista vuotta, josta rikosvastuu voimassa olevan rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaan alkaa. Ainoastaan lastensuojelulain mukaisilla toimenpiteillä, joita alle 15-vuotiaisiin rikoksentekijöihin voidaan nykyisin kohdistaa, ei ole riittävää yleisestävää vaikutusta.

Siviilioikeudellinen vahingonkorvausvastuu alkaa periaatteessa syntymähetkestä. Korkein oikeus on mm. vuonna 1984 (KKO 1984-II-93) tuominnut kaksi 7-vuotiasta poikaa korvaamaan tulitikkuleikeillä aiheuttamansa vahingon.

Oikeusministeriö on 9-luokkalaisille tehdyillä kyselytutkimuksilla selvittänyt, että väkivalta, mm. henkirikokset ja pahoinpitelyt, lisääntyi 15—17-vuotiaiden keskuudessa 1990-luvulla. Lisääntyminen alkoi vuonna 1994 ja seuraava kasvupiikki havaittiin vuosina 1997—1998. Nyt selvitetään sitä, onko trendi jatkunut.

Yhteiskunnan turvallisuuden sekä lasten ja nuorten asennekasvatuksen kannalta olisi tärkeää, että yksilöille välittömästi ja riittävän tiukasti osoitettaisiin, että he rikoksiin syyllistyessään toimivat väärin ja yhteiskunnan pelisääntöjen vastaisesti. Koska nuoret nykyisin kehittyvät ymmärrykseltäänkin aiempaa selvästi varhaisemmin ja osa alle 15-vuotiaista rikoksentekijöistä käyttää selvästi tietoisesti hyväkseen voimassa olevaa rikosvastuun alkamisen ikärajaa, tulisi kyseinen ikäraja poistaa laista kokonaan. Tämä muutos edellyttäisi lisäksi teknisluonteista muutosta rikoslain 3 luvun 2 §:ään.

Siirtyminen tapaus- ja henkilökohtaiseen rikosvastuun alkamiseen johtaisi käytännössä siihen, että rikosvastuu alkaisi noin 11—12 vuoden iässä.

Muutos edellyttänee myös rangaistusvalikoiman laajentamista (mm. arestirangaistus) sekä nykyisistä rangaistuksista mm. yhdyskuntapalvelun käytön tehostamista. Lähtökohta pitää olla, että nuorimpia rikoksentekijöitä ei tuomita vankeusrangaistukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 3 luvun 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat 3 luvun 1 § laissa 263/1940 ja 2 § laissa 613/1974, seuraavasti:

3 luku

Perusteista, jotka poistavat teon rangaistavuuden tai sitä vähentävät

1 §

Jos rikoksen on tehnyt kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on teon rangaistavuutta arvioitaessa ja siitä rangaistusta tuomittaessa otettava huomioon rikoksentekijän ikä, kehitystaso, teon laatu sekä muut olosuhteet. Lisäksi on noudatettava, mitä 2 §:ssä säädetään.

2 §

Jos henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, tekee rikoksen, on tuomittava, milloin rikoksesta olisi saattanut seurata elinkautinen vankeusrangaistus, vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Jos rangaistukseksi on säädetty määräaika vankeutta tai sakkoa, on tuomittava enintään kolme neljännestä säädetystä ankarimmasta rangaistuksesta ja vähintään pienin määrä, jonka sitä rangaistusta saa 2 luvun mukaan tuomita.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Risto Kuisma /rem
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Leea Hiltunen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Niilo Keränen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mikko Elo /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Hannu Aho /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jussi Ranta /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Kalervo Kummola /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Virpa Puisto /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Katri Komi /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Paula Kokkonen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Ilkka Taipale /sd