LAKIALOITE 160/2002 vp

LA 160/2002 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoite on rinnakkaisaloite hallituksen esitykselle (HE 206/2002 vp) laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja siinä ehdotetaan, että ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaisella johtajalla ja opettajalla säilyy seitsemän vuoden työssäolon jälkeen oikeus ja velvollisuus täydentää viran hoitamista edistäviä tietojaan ja taitojaan viisi opettajakorkeakoulun työkuukautta.

PERUSTELUT

Ammatillista opettajankoulutusta antavilta vaaditaan jatkuvasti enemmän erityistä perehtyneisyyttä yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuviin kehitysilmiöihin ja muutoksiin. Myös pedagogiikan ja didaktiikan kehittäminen vaativat opettajankouluttajilta jatkuvaa uudistumista. Tulevaisuudessa haasteina ovat esim. laajenevan ja monipuolistuvan aikuiskoulutuksen kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja laajeneva maahanmuuttajien kouluttaminen.

Opettajankouluttajat eivät pysty riittävästi paneutumaan edellä oleviin asioihin vaativan työnsä ohella, vaan se vaatii työstä irrottautumista säännöllisin väliajoin. Virkavapauden käyttöä varten työnantaja voi yhdessä opettajankouluttajan kanssa tehdä tarkoituksenmukaisen suunnitelman, joka palvelee sekä opettajankoulutuksen kehittämistä että opettajan kehittymistä työssään.

Edellä olevan peursteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—11 §

(Kuten HE)

6 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

12 §

Opettajien ammattitaidon ylläpitäminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaisella johtajalla ja opettajalla on aina seitsemän vuotta palveltuaan oikeus ja velvollisuus virkavapaana ja virkaan kuuluvin palkkaeduin, jollei virkavapaudesta virkaehtosopimuksin toisin ole sovittu, täydentää viran hoitamista edistäviä tietojaan ja taitojaan viisi opettajakorkeakoulun työkuukautta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske johtajaa tai opettajaa, joka on täyttänyt tai täyttäisi 60 vuotta ennen lisäkoulutuksen päättymistä.

13—15 §

(Kuten HE:n 12—14 §)

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2002

  • Leena Rauhala /kd

​​​​