LAKIALOITE 162/2003 vp

LA 162/2003 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoite sisältää ehdotuksen, että monikkoperheille maksetaan kotihoidon tuen hoitoraha kaikista kerralla syntyneistä lapsista täysimääräisenä. Näin saman raskauden toinen tai kolmas lapsi pääsisi täysimääräisen hoitorahan piiriin, kun nykyisen lain mukaan kaksosista toinen tai kolmosista kaksi viimeksi syntynyttä saavat vain huomattavasti pienempää sisarosuutta.

PERUSTELUT

Monikkoperhe on lapsiperhe, johon syntyy useampi kuin yksi lapsi kerralla. Monikkoperheisiin meillä syntyy vuosittain kaksosia noin 900 vuodessa ja kolmosia noin kymmenkunta. Nelosia syntyy noin kerran kymmenessä vuodessa.

Monikkoperheellä on omat erityishaasteensa, jotka liittyvät mm. heidän erilaisiin kertaluonteisesti tehtyihin investointeihinsa. Muissa lapsiperheissä voidaan käyttää jonkin verran hyödyksi nk. skaalahyötyä — suurentamalla kattilaa hoituu useampikin lapsi kerralla — mutta monikkoperheessä kaikkia perustarvikkeita tarvitaan syntymästä alkaen kaksin tai kolmin kappalein samanaikaisesti, joten kierrätykseen ei ole mahdollisuutta. Lisäksi kerralla useamman lapsen syntyminen kasvattaa perhekokoa usein niin, että suuremman asunnon ja auton hankkiminen tulevat ajankohtaisiksi. Näihin kustannuseriin monikkoperheiden tulee saada erityistukea, jota nykyinen lapsiperhetukijärjestelmämme ei ota huomioon.

Nykyisessä lainsäädännössä lapsiperheille suunnatut tuet on suunniteltu tilanteisiin, jossa perheeseen syntyy yksi lapsi kerrallaan. Sosiaalietuudet ovat Suomessa lähes identtiset sekä yhden lapsen synnyttäneille että monikkolasten vanhemmille, eikä niissä oteta huomioon monikkoperheiden erityistarpeita. Eräs ongelmakohta, jossa tämä lapsiperheiden kapea-alaisuus tulee ilmi, on kotihoidontukijärjestelmä. Kotihoidontuen hoitoraha maksetaan vain yhdestä lapsesta täysimääräisenä, toisen ja kolmannen samanaikaisesti syntyneen sisaruksen osuus on vain sisaruskorotuksen mukainen, vaikka samaan aikaan syntyneet lapset eivät voi käyttää hyväkseen samanlaista skaalahyötyä kuin peräkkäin syntyneet lapset. Tämä ilmeinen ongelmakohta tulee korjata mahdollisimman nopeasti kotihoidontukijärjestelmää kehitettäessä.

Monikkoperheiden kotihoidon tuen perusteet tulee määritellä uudelleen; kotihoidon tuen hoitoraha tulee maksaa monikkoperheille monikossa: jokaisesta syntyvästä lapsesta täysimääräinen hoitoraha eli kaksosille tuplana, kolmosille triplana jne. heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 562/2000, seuraavasti:

4 §

Hoitoraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotihoidon tuen hoitoraha on perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 252,28 euroa ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta 84,09 euroa sekä kustakin muusta lapsesta 50,46 euroa kalenterikuukaudessa. Kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan kuitenkin perheeseen samaan aikaan syntyneille monikkolapsille täysimääräisenä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

  • Leena Rauhala /kd

​​​​