LAKIALOITE 165/2002 vp

LA 165/2002 vp - Mikko Kuoppa /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työttömyyseläkkeellä on ollut tärkeä merkitys niiden 60 vuotta täyttäneiden työttömien toimeentulon ja ihmisarvon turvaamisessa, jotka ovat jääneet pitkäaikaisesti työttömiksi. Oikeus työttömyyseläkkeeseen on kytketty nykyisin työttömyysturvan 500 päivän rajan tai lisäpäiväoikeuden päättymiseen. Lisäksi työttömyyseläkkeelle on asetettu työhistoriaan liittyviä ehtoja.

Hallituksen esityksessä eläkelainsäädännön muuttamiseksi (HE 242/2002 vp) esitetään, että työttömyyseläkkeestä luovutaan niiden kohdalla, jotka ovat syntyneet vuonna 1950 tai sen jälkeen. Tähän on kytketty uuteen työttömyysturvalakiin (HE 115/2002 vp) sisältyvä esitys työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nostamisesta.

Pidän esitystä ongelmallisena, sillä pelättävissä on, että tulevaisuudessakin konkurssit, joukkoirtisanomiset ja yrityssaneeraukset sysäävät työttömiksi erityisesti varttuneempia työntekijöitä. Työelämässä esiintyvän ikäsyrjinnän vuoksi 50 vuotta täyttäneiden työttömien mahdollisuudet työllistyä uudelleen ovat yleensä heikot. Vaikka suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle vähentää lähivuosina työvoiman tarjontaa, on pelättävissä, että suhdannevaihtelut ja rakennemuutokset synnyttävät työttömyyttä myös tulevaisuudessa. Tämä on todennäköistä Suomessa, joka on voimakkaasti maailmantalouden muutoksista riippuvainen maa.

Tämän vuoksi mahdollisuus siirtyä työttömyyseläkkeelle olisi mielestäni säilytettävä. Tällöin työntekijäin eläkelain 4 c §:n 1 momentin johdantokappaleesta pitäisi poistaa syntymävuotta koskeva rajoitus ja 1 momentin 2 kohtaa olisi muutettava siten, että se ei olisi ristiriidassa uuden työttömyysturvalain kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 c §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentin johdantokappale laissa 50/1985 ja 2 kohta laissa 1263/1999, seuraavasti:

4 c §

Pitkäaikaisesti työttömällä työntekijällä on oikeus saada työttömyyseläkettä 60 vuotta täytettyään siihen saakka kunnes hän täyttää 63 vuotta edellyttäen, että:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) hän esittää työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen lausunnon siitä, että hänellä ei enää ole oikeutta työttömyyspäivärahaan työttömyysturvalain (1294/2002) 6 luvun 7 §:n mukaan tai hän on mainitun lain 9 §:ssä määritellyn lisäpäiväoikeuden piirissä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

  • Mikko Kuoppa /vas

​​​​