LAKIALOITE 169/2001 vp

LA 169/2001 vp - Timo Ihamäki /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 kohdan (545/1999) mukaan huumausaineen vaikutuksen alaisena olevan henkilön saattaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen edellyttää, että kuljettajan kyky tieliikenteen edellyttämiin tehtäviin on huonontunut ko. aineiden käytön johdosta. Jo aikaisemmin rikoslain 23 luvussa olevat tieliikennejuopumussäännökset on uudistettu siten, että moottoriajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tulee arvosteltavaksi saman säännöksen perusteella. Rattijuopumuksessa veren rangaistava alkoholipitoisuus on tarkasti määritelty. Päihtymys voidaan todeta myös hengitysilman alkoholipitoisuudesta. Kuljettajan elimistön huumausaine- ja lääkeainepitoisuuksille ei ole asetettu laissa langetettavia rajoja alkoholin tapaan. Tämä vaikeuttaa muun muassa poliisin toimintaa huumausaineen vaikutuksen alaisena liikennevälinettä kuljettaneen henkilön saattamisessa vastuuseen silloin, kun tällainen käyttäjä jää kiinni ratsiassa. Hänen tuomitsemisensa vaatii lääkärin arviota siitä, onko tällainen aine vaikuttanut hänen ajotaitoonsa.

Rattijuopumussäännöksen muuttaminen niin, että samaan pykälään sisällytetään sekä alkoholin että muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajaminen, on perusteltua. Muutosehdotus yksinkertaistaa merkittävästi liikennejuopumusta ja kulkuneuvon luovuttamista koskevia säännöksiä ja selventää eri tekomuotojen moitittavuuden välistä suhdetta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 23 luvun 3 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 545/1999, seuraavasti:

23 luku

Liikennerikoksista

3 §

Rattijuopumus

Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen tai tällaisen aineen ja alkoholin yhteisvaikutuksen alaisena,

on tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

  • Timo Ihamäki /kok