LAKIALOITE 173/2006 vp

LA 173/2006 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Yleinen julkinen liikenne ja maaseudun linja-autoilla ja taksibusseilla hoidettu liikenne on kohdannut jatkuvasti supistuksia. Monilla kylillä ei ole enää yleistä liikennettä. Kirkonkylien ja taajamien välinen liikenne on myös heikentynyt, ja varsinkin lauantaisin on vuorotarjonta vähäistä.

Julkisen liikenteen parantaminen on välttämätöntä yhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta. Matkalippujen hinnat ovat kohonneet kohtuuttomasti, ja liikennemäärät erityisesti maaseudun joukkoliikenteessä ovat vähentyneet. Samoin valtion ostorahoitus julkiselle liikenteelle on rajoitettua, eikä se riitä kompensoimaan kannattamattomien vuorojen tappioita liikennöitsijöille. Liiketaloudellisesti kannattamaton julkinen liikenne on yhteiskunta- ja aluepoliittisesti kuitenkin perusteltua.

Joukkoliikenteen taloudellisen tuottavuuden edellytyksiä tulisi parantaa, jotta tällä hetkellä tappiollinen liikenne voitaisiin saada kannattavaksi. Taloudellisen kannattavuuden seurauksena olisi myös työllistävyyttä lisääviä vaikutuksia. Eräs olennainen keino olisi luopua kokonaan matkalippujen arvonlisäverosta, jolloin linja-auto- ja muun reittiliikenteen lippujen sekä junalippujen hinnat tulisivat matkustajille edullisiksi. Tämä elvyttäisi pidemmällä aikavälillä käyttäjämäärien kasvua. Erityisesti opiskelijat, eläkeläiset ja työmatka-asiakkaat muiden mukana hyötyisivät alv:n alentamisesta ja poistosta. Näin liikenneyrittäjien edellytykset vuorojen säilyttämisessä parantuisivat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annettuun arvonlisäverolakiin (1501/1993) uusi 85 c § seuraavasti:

85 c §

Poiketen siitä, mitä 85 a §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, vero on 0 prosenttia veron perusteesta julkista reittiliikennettä harjoittavalle liikennöitsijälle julkisessa yleisön palveluksessa olevassa liikenteessä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2007.

_______________

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

  • Lauri Oinonen /kesk