LAKIALOITE 174/2006 vp

LA 174/2006 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Bussiliikenteen kustannustaso on noussut viime vuosina selvästi yleistä kustannustason nousua nopeammin, mikä on pakottanut toistuviin lippujen hinnankorotuksiin. Hinnankorotukset ovat laskeneet bussiliikenteen kilpailukykyä, mikä näkyy matkustajamäärien vähenemisenä. Kun välttämättömät joukkoliikenneyhteydet on joka tapauksessa ylläpidettävä, matkustajakato on lisännyt ostoliikenteen määrärahatarvetta. Bussiliikenteen palvelujen turvaamiseksi onkin etsittävä muita keinoja kuin hinnankorotukset ja joukkoliikennerahoituksen lisääminen.

Bussien linjaliikenteelle palautettiin taannoin polttoaineen hintaan sisältyvä valmistevero linjaliikenneluvissa oleviin kilometreihin ja keskimääräiseen kulutukseen perustuen. Bussiliikenteen kustannukset alenivat jopa 7—8 %:lla. Bussien linjaliikennettä koskeva valmisteveronpalautusjärjestelmä tuottaisi seuraavia myönteisiä vaikutuksia: Alentuneiden kustannusten vuoksi nykyistä suurempi osa liikenteestä olisi itsekannattavaa, joukkoliikenteen kilpailukyky nousisi ja matkustajamäärät saataisiin kasvu-uralle ja hallituksen asettama tavoite joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi olisi helpommin saavutettavissa. Valmisteveron palautuksella olisi myönteisiä työllisyys-, alue- ja sosiaalipoliittisia vaikutuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun lakiin (1472/1994) uusi 9 b § seuraavasti:

9 b §

Julkisessa reittiliikenteessä olevien ajoneuvojen polttonesteiden valmistevero palautetaan liikenteen harjoittajalle erikseen anomuksesta ministeriön määrittelemällä tavalla ajokilometrien mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

  • Lauri Oinonen /kesk