LAKIALOITE 175/2006 vp

LA 175/2006 vp - Seppo Lahtela /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomi on metsästyslain säätämisen jälkeen muuttunut suurten petoeläinten esiintymisen ja niiden yleisyyden osalta perusteellisesti. Suurten petoeläinten kannat ovat moninkertaistuneet verrattuna aikaan, kun metsästyslaki säädettiin, tai aikaan, kun Suomi liittyi EU:hun.

Suotuisat kannannousut johtuvat pitkälti totaalisuojelusta ja petomyönteisestä yleisasenteesta. Esimerkiksi susi, joka luontaisesti on kaihtanut ihmistä ja ihmisen läheisyyttä, on oppinut elämään ja kasvamaan lähellä ihmistä tuntematta uhkaa tai pelkoa olemassaolostaan.

Tavanomaista on, että mm. susi hakee talon pihasta ihmisten läsnä ollessa koiran tai kissan ja palaa vielä useasti uudelleen samaan pihaan. On vain ajan kysymys, kun pihalla leikkivä lapsi tai aikuinenkin joutuu tällaisten petojen suuhun.

Suomen perustuslaki turvaa ihmisten koskemattomuuden ja vapaan asuinpaikan Suomessa. Perustuslaki antaa myös vastuuvelvoitteen ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintöön liittyy voimakkaasti myös se, että maalaismaisemassa lapset voivat leikkiä turvallisesti kotinsa pihapiirissä.

Suomalaisten täytyy voida luottaa siihen, että ongelmien esiintyessä toistuvasti heidän asuinseudullaan niihin voidaan välittömästi puuttua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 41 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

41 §

Eräitä poikkeuksia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä tässä laissa muutoin säädetään, saadaan pihaan tai puutarhaan tuleva riistaeläimiin kuuluva suurpeto välittömästi verekseltään tappaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2007

 • Seppo Lahtela /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Lasse Virén /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok