LAKIALOITE 182/2002 vp

LA 182/2002 vp - Aulis Ranta-Muotio /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi pelastustoimilain (561/1999) 56 §:n 4 momenttia siten, että yhteinen väestönsuoja voidaan rakentaa etäisyydelle, joka on kohtuullisessa ajassa saavutettavissa.

PERUSTELUT

Voimassa olevan pelastustoimilain (561/1999) 56 §:ssä säädetään väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta uudisrakentamisen yhteydessä. Ko. pykälän 4 momentissa todetaan, että kahta tai useampaa rakennusta varten voi rakennusluvan myöntävä viranomainen sallia rakennettavaksi yhteisen väestönsuojan. Asetuksella säädetään, että tällainen väestönsuoja voidaan sijoittaa enintään 500 metrin päähän ja erityisestä syystä yhden kilometrin päähän ko. rakennuksesta.

Koko maassa noudatettava yhteisen väestönsuojan etäisyysvaatimus soveltuu huonosti moniin käytännön tilanteisiin. Haja-asutusalueilla olevat teollisuushallit ovat usein sen verran erillään toisistaan, ettei yhteisen suojan teko ole nykysäädöksin mahdollista. Monissa kunnissa olisi muutaman kilometrin päässä teollisuusalueesta hyvä paikka yhteiselle väestönsuojalle. Kunnollinen väestönsuoja vastaisi paremmin väestönsuojelullisia tavoitteita kuin jokaiseen yli 600 neliömetrin halliin sijoitettu oma erillinen kevytsuoja. Muutaman kilometrin päässä olevan yhteisen suojan tavoitettavuus haja-asutusalueilla tapahtuisi samassa ajassa kuin suuressa kaupungissa 0,5—1 kilometrin päässä oleva suojan. Koska väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu yrityksille merkittäviä lisäkustannuksia, olisi järkevää pyrkiä yhteiseen suojaan siellä, missä se on mahdollista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 56 §:n 4 momentti seuraavasti:

56 §

Västönsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kahta tai useampaa rakennusta varten voi rakennusluvan myöntävä viranomainen sallia rakennettavaksi yhteisen väestönsuojan, ehdolla, että väestönsuoja rakennetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta. Yhteinen väestönsuoja voidaan rakentaa etäisyydelle, joka on kohtuullisessa ajassa saavutettavissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2003

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Petri Salo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok

​​​​