LAKIALOITE 184/2002 vp

LA 184/2002 vp - Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansaneläkelain 22 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 242/2002 vp.

Työttömyyseläkkeen poistaminen ja työttömyysturvan lisäpäiville pääsyn ikärajan nostaminen 59 ikävuoteen merkitsee entistä pidempiaikaista työttömyyttä pelkän työmarkkinatuen varassa vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut. Käytännössä yksinäinen työmarkkinatuella oleva on aina oikeutettu asumistuen lisäksi toimeentulotukeen, eli se ei riitä takaamaan vähimmäistoimeentulon riittävää tasoa.

Pitkäaikainen työmarkkinatuella eläminen johtaa väistämättömästi köyhyyskierteeseen, jota ei voi pitää perustuslain 19 §:n 2 momentin takaamana perustoimeentulon turvana työttömyyden aikana. Tämän vuoksi vähin, mitä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien väliinputoamisen estämiseksi on kiireellisesti tehtävä, on turvata heille kansaneläkelain mukainen työttömyyseläkkeen saaminen. Kansaneläkkeeseenkin tarvitaan tasokorotusta. Kansaneläkkeen vanhuuseläkkeen saamiseen on annettava mahdollisuus 63-vuotiaana kuten työeläkkeisiinkin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansaneläkelain 22 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 22 c §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 53/1985, 1271/1999 ja 633/2002, uusi 5 momentti seuraavasti:

22 c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, työttömyyseläkkeeseen on oikeus myös 60 vuotta täyttäneellä työnhakijalla, joka on ennen työttömäksi joutumistaan ansainnut työntekijäin eläkeläin 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä yhteensä vähintään 15 vuotta, joista vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ennen työttömäksi joutumistaan ja joka on saanut työttömyysturvalain (1290/2002) III osan 7 luvun mukaista työmarkkinatukea vähintään 500 päivän ajan ennen eläketapahtumaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2003

  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
  • Pertti Turtiainen /vas
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Anne Huotari /vas

​​​​