LAKIALOITE 186/2006 vp

LA 186/2006 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Perintö- ja lahjaveron epäkohta korostuu erityisesti lähiomaisten kohdalla. Perittävästä omaisuudesta on aikanaan maksettu tuloverot, joilla perintö tavallisten kansalaisten, maanviljelijöiden ja yrittäjien, kohdalla on hankittu.

Perittävästä omaisuudesta on maksettu myös varallisuus- ja kiinteistöveroja perinnön luonteesta riippuen. Perinnönjättäjä on yleensä tuhlaavaisuuden ja kevytmielisen elämäntyylin sijaan noudattanut tervettä säästäväisyyttä ja järkevää taloutta. Erityisesti on myös yhteiskunnan kannalta positiivinen asia, että kansalaiset ovat vastuullisia omaisuuden hoidossaan. Tätä tulisi myös verotuksellisesti kannustaa.

Perintöveron poistaminen lähiomaisilta tukisi tehokkaasti perheyrittäjyyttä sekä pien- ja maatilayrittäjyyttä kaikissa muodoissaan. Tämä edistäisi työllisyyttä ja poistaisi työttömyyttä. Näin yhteiskunnan, valtion ja kuntien verotulot kohoaisivat ja työttömyysmenot laskisivat. Näiden nettovaikutus olisi suurempi kuin perintöveron lähiomaisilta poiston luoma veromenetys. Tällä hetkellä on tosiasia, että monet perhe- ja pien- sekä maatalousyrittäjät eivät ikääntyessään enää investoi tai muutoin aktiivisesti panosta elinkeinoonsa, koska jatkajat pelkäävät perintöveron kohtuuttoman suurta kustannuslisää jo omaksi koetusta omaisuudesta. Siksi menetetään nykykäytännön seurauksena paljon tehtyjä investointeja, kun perheille ei löydy suvusta yritystoiminnan jatkajaa. Monet pien- ja perheyritysten tuotanto- ja toimitilat sekä maatilakiinteistöt jäävät tyhjilleen, ja niihin tehdyt investointipanostukset rappeutuvat. Metsäomaisuuteen kohdistuva perintövero tulee samassa yhteydessä poistaa lähiomaisilta, koska nykyisellään perintöveron vuoksi joudutaan hakkaamaan vastoin kestävän metsänhoidon periaatteita keskenkasvuista metsää. Menettäjinä ovat erityisesti maaseutu ja taantuvat taajamat ja kaupungit, juuri ne alueet ja paikkakunnat, joihin valtion tulisi erityisesti panostaa elinkeino- ja yrityspoliittisia tukitoimia. Perintöveron poisto lähiomaisilta olisi myös mitä tehokkain elinkeinopoliittinen tukitoimi, ja sen vaikutus toimisi tehokkaimmin erityisesti siellä, missä sitä eniten tarvittaisiin.

Siksi on varsin perusteltua poistaa perintövero kokonaan ensimmäisen perintöveroluokan kohdalla aina kahden miljoonan euron perintöveron alaiseen omaisuuteen saakka. Tämän ylittävältä osalta perintövero olisi 10 veroprosenttia. 3 000 001 euron perintöveron alaisen omaisuuden ja sen yli menevältä osuudelta veroprosentti olisi 13 %.

Jotta perintöveron poistaminen voisi toteutua lähiomaisilta ja muilta I perintöveroluokkaan kuuluvilta välittömän pian, tällä lakialoitteella halutaan keskittyä vain kipeimpään ongelmaan, mikä nyt on juuri kohdalla. Tästä saatavien kokemusten pohjalta tulisi harkita perintöveron alentamista ja kohtuullistamista myös muissa kyseessä olevan veron veroluokissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 11 §:n 1 momentti ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 1 momentti laissa 1392/1995 sekä 14 § laissa 909/2001, seuraavasti:

11 §

Kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kolmeen veroluokkaan:

I. perinnönjättäjän aviopuoliso, lapsi, aviopuolison lapsi, ottolapsi, isä, äiti, ottovanhemmat ja lapsen tai ottolapsen rintaperillinen, perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu avustus, sekä testamentinsaaja;

II. perinnönjättäjän veli, sisar ja veli- tai sisarpuoli, veljen, sisaren ja veli- tai sisarpuolen jälkeläinen; sekä

III. muut sukulaiset ja vieraat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Perintöveroa maksetaan:

I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo, euroa Veron vakioerä alarajan kohdalla, euroa Vero-% ylimenevästä osasta
2 000 001—3 000 000 - 10
3 000 001 300 000 13

II veroluokassa asteikon mukainen vero kaksinkertaisena; ja

III veroluokassa asteikon mukainen vero kolminkertaisena.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

_______________

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2007

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​