LAKIALOITE 19/2006 vp

LA 19/2006 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 11 ja 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Opintoraha on jäänyt pahasti jälkeen yleisestä hintakehityksestä ja palkkatasosta; sen ostovoima on 20 prosenttia alempi kuin vuonna 1992. Nykytasolla opintoraha on toisella asteella 21,86—213,60 euroa ja korkeakouluopiskelijoilla 259,01 euroa. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan ei ole tehty tasokorotusta vuoden 1992 jälkeen, vaan opintorahaa laskettiin vuonna 1995. Toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa ei ole tarkistettu vuoden 1994 jälkeen.

On selvää, että opintoraha ei ole riittävä elämiseen, minkä vuoksi moni opiskelija elää köyhyysrajan alapuolella. Opiskelijat joutuvat myös täydentämään tulojaan työnteolla, mikä viivästyttää valmistumista eikä näin ole yhteiskunnalle edullista. Opintorahan pitäisi olla tasoltaan sellainen, että se tukee päätoimista opiskelua ja turvaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet opintojen suorittamiseen.

Opintorahan kehittämisessä ensimmäisenä askeleena on tärkeää tehdä siihen opiskelijajärjestöjen esittämä 15 prosentin tasokorotus, jonka valtiontaloudellinen vaikutus olisi noin 67 miljoonaa euroa vuodessa. Opintoraha on osa suomalaista sosiaaliturvaa, jolla opiskelijoiden on kustannettava elämisensä. Sen vuoksi opintoraha on sidottava indeksiin sen jatkuvan jälkeenjääneisyyden poistamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 11 ja 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 11 §:n 1—3 momentti ja 48 §, sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 1—3 momentti laissa 345/2004 ja 48 § laissa 734/2001, seuraavasti:

11 §

Opintorahan määrä

Jollei 3 tai 4 momentista taikka 17—19, 19 a tai 20—22 §:stä muuta johdu, opintorahan määrä kuukaudessa on:

1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 44,48 euroa korkeakoulussa ja 25,14 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 121,85 euroa korkeakoulussa ja 73,50 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta;

2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 145,06 euroa korkeakoulussa ja 96,70 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 18-vuotias;

3) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle korkeakoulussa 297,86 euroa ja muussa oppilaitoksessa 245,64 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 18 vuotta;

4) avioliitossa olevalle tai elatusvelvolliselle opiskelijalle korkeakoulussa 297,86 euroa ja muussa oppilaitoksessa 245,64 euroa.

Jos opiskelija asuu vanhemmiltaan vuokraamassaan tai vanhempansa omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto, opintoraha myönnetään samansuuruisena kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle.

Jos vanhempien tuloverolain (1535/1992) 30 §:ssä tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 13 800 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti:

1) 44,48 euron opintorahaa enintään 67,60 eurolla;

2) 25,14 euron opintorahaa enintään 48,36 eurolla;

3) 121,85 euron opintorahaa enintään 145,06 eurolla;

4) 73,50 euron opintorahaa enintään 96,70 eurolla;

5) 145,06 euron opintorahaa enintään 145,06 eurolla;

6) 96,70 euron opintorahaa enintään 96,79 eurolla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

Indeksitarkistus

Tämän lain mukaisesti suoritettavien etuuksien määriin tehdään indeksitarkistus noudattaen vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2006

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

​​​​