LAKIALOITE 20/2009 vp

LA 20/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Yksi ongelma Suomen työmarkkinoilla on se, että eläkkeelle jäädään suhteellisen varhaisessa vaiheessa. Ruotsissa miehet jäävät eläkkeelle keskimäärin viisi vuotta myöhemmin kuin Suomessa, ja Islannissa eläkkeelle jäädään vieläkin myöhemmin. Ongelma monilla työaloilla on se, että työ on fyysisesti ja henkisesti niin kuluttavaa, että vain osa kykenee olemaan työelämässä 60. ikävuoden jälkeen. Tämän takia tulisikin kiinnittää työelämässä olevien työssäjaksamiseen enemmän huomiota.

Hallitus on hiljattain esittänyt, että eläkeikärajaa pitää nostaa kahdella vuodella 65 ikävuoteen. Työssä pysymistä voidaan myös eri tavoin tehdä houkuttelevammaksi eläke-ikää lähestyville sekä saada jo eläkkeellä olevia osallistumaan työelämään sijaisuuksia ja osa-aikatyötä vastaanottamalla.

Suomen työmarkkinat tarvitsevat senioreita. Suomen seniorit muodostavat valtavan reservin, jonka joukossa on työkykyisiä kokoaika- tai osa-aikatyöhön kykeneviä. Tällä hetkellä verotus muodostaa melkoisen esteen heidän työelämään osallistumiselleen. Marginaalivero on eläkeläisen kohdalla usein lähes 50 %. Verotusta alentamalla työ tulisi eläkeläisille houkuttelevammaksi, ja näin heidät voisi saada jälleen osallistumaan työelämään. Kiinteä 20 %:n suuruinen vero 63 vuotta täyttäneen henkilön palkka- ja siihen rinnastettavasta tulosta toisi työmarkkinoille senioreista muodostuvan työntekijäjoukon, jonka suuruus merkitsisi kymmeniätuhansia henkilötyövuosia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 124 a § ja 130 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 896/2001, uusi 3 momentti, seuraavasti:

124 a §

Veron määräytyminen senioreille

Ennen verovuotta 63 vuotta täyttäneen luonollisen henkilön on suoritettava työsuhteen perusteella saadusta palkasta ja siihen rinnastettavasta tulosta valtiolle tuloveroa 5 prosenttia.

130 §

Kunnallisveron laskentaperuste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ennen verovuotta 63 vuotta täyttäneen luonnollisen henkilön on suoritettava työsuhteen perusteella saadusta palkasta ja siihen rinnastettavasta tulosta kunnalle tuloveroa 15 prosenttia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Petri Salo /kok