LAKIALOITE 21/2003 vp

LA 21/2003 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että yksityinen perusopetusta antava rekisteröity yhteisö tai säätiö asetetaan yhtäläiseen asemaan valtionavun suhteen kunnan perusopetusta antavien koulujen kanssa.

PERUSTELUT

Useilla paikkakunnilla toimii yksityisiä peruskouluja, jotka on virallisesti jo hyväksytty korvaavina kouluina saamaan valtionosuusavustusta. Kuitenkin uuden yksityisen perusopetuksen järjestäjän yksikköhinta on 90 % sen kunnan yksikköhinnasta, jossa opetus pääasiassa järjestetään.

Vastaavasti kuitenkin lukion yksikköhintoja määriteltäessä on valtionosuus sama yksityisellä ja kunnallisella koulutuksen järjestäjällä. Tämä epäkohta tulee poistaa ja saattaa yksityiset perusopetusta järjestävät järjestöt tasavertaiseen asemaan valtionosuusavustuksessa. Nämä koulut joutuvat varsin usein hankkimaan lisärahoitusta itse, mikäli kunnan kanssa ei ole erillistä sopimusta, jolla kulujen ja valtionosuuden erotus korvataan. Tämä rahoituksen hankkiminen on kuitenkin pois koulujen perustehtävästä, johon näillekin kouluille tulee antaa täysi mahdollisuus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 17 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1389/2001, seuraavasti:

17 §

Perusopetuksen yksikköhinnat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityisen perusopetuksen järjestäjän yksikköhinta on sama kuin sen kunnan yksikköhinta, jossa opetus pääasiassa järjestetään. Ulkomailla järjestettävän opetuksen osalta yksikköhinta määrätään porrastamalla 16 §:n nojalla vahvistettua perusopetuksen keskimääräistä yksikköhintaa siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään ja opetusministeriö asetuksen nojalla määrää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2003.

_______________

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2003

  • Leena Rauhala /kd

​​​​