LAKIALOITE 21/2008 vp

LA 21/2008 vp - Matti Kauppila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 2 c luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että rikoslain (39/1889) 2 c luvun 8 §:ssä aikaistetaan vankeusvankien ns. koevapauteen päästämistä. Nykytilanteessa vankeusvanki voidaan päästää valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaiseen vapautumista. Aloitteessa koevapauteen pääsemistä ehdotetaan muutettavaksi yhteen vuoteen ennen ehdonalaista vapautumista sekä koevapauden muuttamista harkinnanvaraisuudesta ehdottomaksi.

PERUSTELUT

Sekä määräaikaista rangaistusta että elinkautista vankeutta suorittava vanki voidaan tietyin edellytyksin sijoittaa valvottuun koevapauteen vankilan ulkopuolelle enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista.

Koevapaus on ollut käytössä vuodesta 2005 saakka. Rikosseuraamusviraston mukaan kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Koevapauden on todettu vähentävän uusintarikollisuutta ja pienentävän vankeinhoidon kuluja. Nykytilanteessa kuitenkin ainoastaan 57 vankia on koevapaudessa ja Rikosseuraamusviraston tavoitteesta koevapaudessa olevien vankien määrän suhteen on jääty merkittävästi. Vankiloissa on samaan aikaan enemmän vankeja kuin mitä on vankipaikkoja.

Edellä esitetystä syystä vankiloissa olevien vankien määrän vähentämiseksi ja uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi tulee koevapaus muuttaa harkinnanvaraisesta ehdottomaksi, ellei erityisiä syitä sen epäämiseen ole, sekä pidentää koevapauden kestoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 2 c luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 c luvun 8 §, sellaisena kuin se on laissa 780/2005, seuraavasti:

2 c luku

Vankeudesta

8 §

Valvottu koevapaus

Vangin yhteiskuntaan sijoittumisen edistämiseksi hänet tulee sijoittaa vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen. Jos erityisiä syitä tästä poikkeamiseksi ei ole, sijoitus tulee tehdä vähintään yksi vuosi ennen ehdonalaista vapauttamista, ei kuitenkaan ennen kuin vähintään puolet vankilassaoloajasta ennen ehdonlaista vapauttamista on suoritettu.

Vangilla on oikeus kieltäytyä koevapaudesta.

Koevapaus voidaan peruuttaa, mikäli vanki syyllistyy koevapauden aikana rikokseen, josta hänelle tuomitaan sakkoa ankarampi rangaistus.

Muutoksenhausta 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen säädetään vankeuslain 20 luvussa. Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008

_______________

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

  • Matti Kauppila /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Matti Kangas /vas
  • Paavo Arhinmäki /vas
  • Erkki Virtanen /vas
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Tuija Nurmi /kok