LAKIALOITE 21/2009 vp

LA 21/2009 vp - Janne Seurujärvi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:n 4 momentti. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan valtio korvaa kunnille ne kustannukset, jotka aiheutuvat koti- ja muidenkin sosiaalihuoltolain mukaisten avopalvelujen järjestämisestä kaikille niille, joiden sotilasvammalain nojalla vahvistettu työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Aloitteessa esitetään veteraanien työkyvyttömyysasteen valtion kunnille maksettavan korvattavuuden rajan laskemista 20 prosentista 10 prosenttiin.

PERUSTELUT

Sotilasvammalakia muutettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten siten, että niin kutsutut vaikeavammaiset eli vähintään 30 prosentin sotainvalidit pääsivät valtion korvaamien kunnallisten avohuollon palvelujen piiriin. Myöhemmin tätä rajaa on vaiheittain laskettu, vuonna 2003 25 prosenttiin ja viimeksi vuonna 2005 20 prosenttiin.

Mahdollisuutta laajentaa kunnallisten avohuollon palvelujen korvattavuutta on selvitetty useaan otteeseen. Korvattavuuden edellytyksenä olevan rajan laskemista koskevat uudistukset ovat kuitenkin taloudellisesti niin mittavia, että näitä uudistuksia on jatkossakin toteutettava vaiheittain. Valtiokonttorin arvion mukaan haitta-asterajan laskeminen 10 prosenttiin olisi kustannuksiltaan 38,4 miljoonaa euroa.

Liian usein niille veteraaneille, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kotihoidon tukeen mutta ovat muuten korkeasta iästään johtuen kykenemättömiä hoitamaan päivittäisiä askareita, on ainoa vaihtoehto laitoshoitoon siirtyminen, jollei heillä ole varaa kustantaa kotipalveluita omista varoistaan. Monissa tapauksissa laitoshoitoon siirtyminen on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti heikompi vaihtoehto tuetulle kotona asumiselle.

Veteraanien osalta meneillään oleva hallituskausi on tärkeä, koska vaativaa hoitoa tarvitsevia on yhä enemmän. Oikeilla kuntatason toimintamalleilla ja monipuolisella kuntoutuksella hallitus sitoutuu turvaamaan veteraaneille mahdollisuuden asua omassa kodissaan niin kauan kuin se inhimillisesti on mahdollista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2009

  • Janne Seurujärvi /kesk