LAKIALOITE 21/2010 vp

LA 21/2010 vp - Mats Nylund /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuulivoiman rakentaminen on vauhdittumassa myös Suomessa, mikä on välttämätöntä, kun otetaan huomioon se, että Suomen energiankulutuksesta 38 %:n pitää perustua uusiutuviin energiamuotoihin vuonna 2020. Tämä EU-tavoite sitoo Suomea oikeudellisesti, ja tämän tason saavuttamiseksi uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä yli 30 terawattitunnilla.

Muina toimenpiteinä hallitus suunnittelee syöttötariffijärjestelmää tukena uusiutuvan energian tuottajille. Näillä toimenpiteillä taataan kuluttajille puhtaampaa energiaa ja varmistetaan uusiutuvan energiantuotannon kannattavuus. Tämän lakialoitteen tavoitteena on turvata tuulivoiman pitkäaikainen taloudellinen hyöty myös tuulivoimaloiden sijoittamisalueilla.

Kiinteistöverolain mukaan voimalaitokseen kuuluvien rakennusten ja rakenteiden veroprosentti on 2,85, ja ehdotan tässä lakialoitteessa tämän veroprosentin soveltamista tuulivoimaloihin, joiden nimellisteho on yli 2 megavolttiampeeria. Nykytilanteessa tuulivoimaloita verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, joka saa olla 0,5—1 %, koska kaikkien tuulivoimaloiden nimellisteho on alle 10 megavolttiampeeria. Laskemalla 10 megavolttiampeerin rajaa, joka määrittelee sen, milloin tuulivoimalalla on poikkeus eräiden laitosten erityisestä kiinteistöveroprosentista, suurinta osaa kaupallisista tuulivoimaloista verotettaisiin edellä mainitun erityisen kiinteistöveron mukaisesti.

Tuulivoimalan tornin ja konehuoneen kuuluminen kiinteistöverotuksen piiriin on vahvistettu oikeuskäytännössä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla 11.11.2004/2887. Koska kiinteistöveron tuotto tulee kunnille, näitä verovaroja tulisi käyttää paikallisesti esim. peruspalvelujen vahvistamiseen.Korkeampi kiinteistövero merkitsee investoijalle kustannusta. Suunniteltu syöttötariffi huomioon ottaen kiinteistöveron korotus ei kuitenkaan vaikuttane investointihalukkuuteen. Pidän paikallisen kompensaation varmistamista tuulivoimalle varsin oikeudenmukaisena, koska tuulivoiman haitat ovat myös paikallisia ja aiheutuvat tuulivoimaloiden sijoittamisalueen asukkaille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1131/2005, seuraavasti:

14 §

Eräiden laitosten veroprosentti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vesivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 2 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010

  • Mats Nylund /r

​​​​