LAKIALOITE 22/2005 vp

LA 22/2005 vp - Sari Essayah /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että tuloverolain (1535/1992) 127 a §:ssä asetettu kotitalousvähennyksen myöntämisrajoitus ei koskisi sosiaalisten yritysten kotitalouksille suorittamaa työtä.

PERUSTELUT

Sosiaalisia yrityksiä koskevassa laissa (1351/2003) määritellään, että yrityksen työllistämistä työntekijöistä huomattavan osuuden eli vähintään 30 prosentin on oltava vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Tällainen yritys on merkitty työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Sosiaalinen yritys toimii kuten tavallinen yritys, mutta samalla tarkoitus on työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Yritystoiminnalla on näin tavallisia yrityksiä laajempi merkitys inhimillisemmän yhteiskunnan edistäjänä. Sosiaalinen yritys on oikeutettu työllistämistukeen ja yhdistelmätukeen. Näin korvataan työttömän vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän alentunut työpanos. Yrityksen saama tuki on yhteiskunnan korvaus sosiaalisen yrityksen ottamasta yhteiskuntavastuusta.

Tuloverolain 127 a §:n mukaan kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea, työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea. Kotitalousvähennyksen tarkoituksena on tukea sellaisia palveluja, joille ei muuta kautta ohjata yhteiskunnan tukea. Jos sosiaaliselle yritykselle maksetuista työkorvauksista saisi kotitalousvähennyksen, kysymyksessä olisi nykyisen tulkinnan mukaan palvelujen päällekkäinen tukeminen. Työllistämistuella ja yhdistelmätuella sosiaalinen yritys asetetaan kuitenkin samaan asemaan, ei erityisasemaan, niiden yritysten kanssa, joiden palveluksessa on täyttä työpanosta tekeviä työntekijöitä. Yrityksen on esimerkiksi maksettava kyseisellä alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka työntekijän yksilöllisestä tuottavuudesta riippumatta.

Sosiaalisia yrityksiä koskevassa hallituksen esityksessä ( HE 132/2003 vp) todetaan, että sosiaalisen yrityksen määritteleminen rinnastamalla se mahdollisimman suuressa määrin normaaliin yritykseen on tarkoituksenmukaista sekä avoimille työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi että kilpailunäkökohtien johdosta. Myöntämällä sosiaaliselle yritykselle kotitalousvähennys annetaan sille samat toimintamahdollisuudet kuin muillekin kotitalouksissa työnsä suorittaville yrityksille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1065/2003, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea. Jos samaa työsuoritusta varten on saatu työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea, kotitalousvähennystä ei myönnetä, ellei työsuorituksen tekijä ole sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitettu yritys. Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2005

  • Sari Essayah /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​