LAKIALOITE 22/2011 vp

LA 22/2011 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnalle

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 50/2011 vp.

Jokaisen työhön kykenevän Suomen kansalaisen on maksukykynsä perusteella maksettava veroja, jotta valtio pystyy kaventamaan tuloeroja ja rahoittamaan palveluja. Jo nyt on havaittavissa, että valtion verokertymästä yhä suurempi osa tulee erilaisista tasaveroista, kuten arvonlisä-, yhteisö- tai pääomaveroista. Lisäksi valtapuolueiden tekemät kevennykset valtion keräämiin tuloveroihin ovat johtaneet kunnallisverojen korottamiseen, ja näin veropolitiikalla on hyödytetty selvästi eniten suurituloisia. Monet verovähennyksetkin hyödyttävät lähinnä suurituloisia, ja niiden elinkeinopoliittinen merkitys on kyseenalainen.

Taloustieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, etteivät suurituloisten veronkorotukset johda heidän työn tarjontansa alenemiseen. Lisäksi riippumattomat suomalaiset asiantuntijat ovat laskeneet, että ottaen huomioon suomalaisen hyvinvointivaltion tulonjaolliset tavoitteet olisi Suomen suurituloisia aiheellista verottaa selvästi ankarammin kuin mitä 15 viime vuoden aikana on tehty.

Näistä syistä esitämme 4. portaan (yli 70 300 euroa vuodessa) marginaaliveron korottamista 30 prosentista 32 prosenttiin. Lisäksi esitämme poikkeuksellisen suurituloisiin henkilöihin kohdistuvaa veronkorotusta lisäämällä uuden 5. portaan valtion tuloveroasteikkoon alarajalla 100 000 euroa siten, että vero alarajan ylittävästä tulon osasta olisi 36 prosenttia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
16 100—23 900 8 6,5
23 900—39 100 515 17,5
39 100—70 300 3 175 21,5
70 300—100 000 9 883 32,0
100 000— 19 387 36,0
2 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​