LAKIALOITE 22/2014 vp

LA 22/2014 vp - Mats Nylund /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan energiavaltaisen teollisuuden, kasvihuoneviljely mukaan luettuna, veronpalautuksen omavastuuosuuden laskemista 50 000 eurosta 10 000 euroon ja palautettavan osuuden laskemista 85 prosentista 80 prosenttiin.

Energiaverotuksen muutoksen myötä vuonna 2010 sähkön verotusta korotettiin merkittävästi. Erityisen tuntuva muutoksesta tuli energiavaltaiselle teollisuudelle mukaan lukien kasvihuoneviljely. Vuonna 2012 korotusta kompensoitiin jossakin määrin suurehkoille yrityksille alentamalla valmisteverojen palautuksen raja-arvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin yrityksen jalostusarvosta. Lainmuutoksen yhteydessä ei kuitenkaan alennettu 50 000 euron ns. omavastuuosuutta.

Enemmistö kasvihuone-elinkeinon piirissä toimivista yrityksistä on pienehköjä perheyrityksiä. Niiden erittäin suuresta energiavaltaisuudesta huolimatta, joissakin tapauksissa jopa 5—6 % jalostusarvosta, ne eivät saa veronpalautusta. Tämä vääristää kasvihuonealan pienten ja suurten yritysten välistä kilpailua.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveron palautusta tulee muuttaa siten, että se on oikeudenmukainen ja että se ei syrji pienehköjä yrityksiä, joiden valmisteverot voivat olla huomattavat suhteessa liikevaihtoon. Omavastuuosuutta tulee sen vuoksi muuttaa siten, että kyseisistä veroista suoritetaan palautusta 10 000 euroa ylittävältä osalta. Jotta valtiolle lainmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia ei lisättäisi, ylimenevä osuus ehdotetaan palautettavaksi 80-prosenttisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1446/2011, seuraavasti:

8 a §

Jos yrityksen tilikauden aikana tässä laissa tarkoitetuista tuotteista, kevyestä tai raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä maksamat tai niiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot (maksettujen valmisteverojen määrä) ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 80 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä (veronpalautus). Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan kuitenkin vain 10 000 euroa ylittävä osuus. Laskettaessa maksettujen valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneiden tässä momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmisteverot, jos se voi esittää siitä luotettavan selvityksen. Ostolämpöön sisältyvät verot määrätään lämpöä tuottaneen laitoksen verokauden aikana lämmöntuotantoon sisältyneiden valmisteverojen keskiarvosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2014

  • Mats Nylund /r

​​​​