LAKIALOITE 23/2001 vp

LA 23/2001 vp - Pekka Kuosmanen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työsopimuslain 15 §:n mukaisesti 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itsenäisesti tehdä työsopimuksen ja aloittaa työnteon. Eläkettä tällaiselle nuorelle työntekijälle ei kuitenkaan kerry ennen kuin hän täyttää 23 vuotta. Voimassa olevan työntekijäin eläkelain 6 §:n mukaisesti eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan vain aika sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 23 vuotta.

Ikärajan asettamista 23 vuoteen perusteltiin aikoinaan sillä, että täyden eläkkeen saamiseksi riittää 40 vuoden mittainen työura. Tuolloin työpaikat olivat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia, eikä työttömyyttä pidetty uhkana. Nykyisin suuri osa työpaikoista on niin sanottuja pätkätöitä ja työttömyysjaksoja on kaikenikäisillä työntekijöillä. Näin ollen eläkkeen kertymiseksi asetettu 23 vuoden ikäraja ei ole mitenkään perusteltavissa. Jo yleisen oikeustajun mukaisesti tulisi eläkekertymän olla henkilön koko työhistorian mittainen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 559/1993, seuraavasti:

6 §

Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan kunkin työsuhteen osalta aika, jonka työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika mukaan luettuna on jatkunut 65 vuoden iän täyttämiseen mennessä siitä alkaen, kun työntekijä on aloittanut työnteon. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon aikaa, jolta työntekijällä on työsuhteessa ollessaan oikeus saada 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaista sellaista peruseläkettä, jota määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio (täysitehoinen eläke).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

  • Pekka Kuosmanen /kok

​​​​