LAKIALOITE 23/2008 vp

LA 23/2008 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään omaishoidon tuen muuttamista lain kriteerit täyttäville omaishoitajille subjektiiviseksi oikeudeksi.

PERUSTELUT

Omaishoidon tukea sai vuonna 2006 noin 31 000 henkilöä. Omaishoidon kriteerit täyttävää omaishoitotyötä tekee kuitenkin moninkertainen määrä, arvioiden mukaan noin 300 000 omaishoitajaa. Nyt omaishoidon tuen saaminen riippuu kuntien omaishoidon tukeen varaamasta määrärahasta. Myös kriteerit vaihtelevat kunnittain.

Tässä lakialoitteessa esitetään, että kunta myöntää omaishoidon tuen niille, jotka täyttävät lain kriteerit . Tämä saattaa omaishoitajat tasa-arvoiseen asemaan riippumatta siitä, missä kunnassa he asuvat.

Edellä olevan pearusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan omaishoidon tuesta 2 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (937/2005) 3 § seuraavasti:

3 §

Tuen myöntämisedellytykset

Kunta myöntää omaishoidon tukea, jos:

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja tereydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2008

  • Leena Rauhala /kd