LAKIALOITE 23/2014 vp

LA 23/2014 vp - Lars Erik Gästgivars /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamista siten, että eläkeläisten edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostossa turvataan.

PERUSTELUT

Yleisperustelut

Tämän lakialoitteen tavoite on taata eläkeläisten edustus ja vaikutusvalta työeläkevakuutusyhtiöissä.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) mukaan vähintään puolet työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen jäsenistä tulee olla vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. Nämä edustajat valitaan keskeisten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta. Käytännössä myös muut hallintoneuvostopaikat on nimitetty edellä mainittujen intressitahojen, erityisesti työantajapuolen, toimesta.

On huomionarvoista, että eläkeläisillä ei tällä hetkellä ole omaa edustusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Tämän ei voida katsoa olevan tarkoituksenmukaista taikka oikeudenmukaista huomioiden eläkeläisten määrä eli noin 1,4 miljoonaa. Myös niiden intressitahojen, jotka eivät enää ole edustettuina työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestöjen kautta, on saatava äänensä kuuluviin eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoissa.

On ymmärrettävää, että työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat edustavat ns. maksavaa osaa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Samalla tavalla pitäisi jo työuransa lopettaneiden eläkeläisten edustaa eläkkeensaajia.

Kaikilla kolmella intressitaholla on pitkälti samat yhteiset intressit eli työeläkeyhtiöiden menestys ja vakavaraisuus. Mutta silloin, kun on kyseessä yhtiöiden muut kannanotot, on selvää, että olemassa on eri intressejä. Maksaja haluaa luonnollisesti mahdollisimman pienet kustannukset, kun taas työeläkkeen saaja haluaa eläkkeen, joka on suojattu inflaatiolta. Työeläkeyhtiöiden omistajien eri intressit huomioon ottaen tulisi kaikkien kolmen intressiryhmän olla edustettuina järjestöjensä kautta.

Eläkeläisjärjestöjen edustajien mukanaolo hallintoneuvostoissa toisi myös mukanaan sen positiivisen vaikutuksen, että eläkejärjestelmän avoimuus eläkeläisiä ja muuta yhteiskuntaa kohtaan kasvaisi. Viime aikoina on sekä mediassa että myös eduskunnassa kritisoitu valtionyhtiöiden ja muiden puolijulkisten yhtiöiden hallituksille ja johdolle annettuja bonus- ja etujärjestelmiä. Jos eläkeläisten edustajilla olisi neljäsosa työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostopaikoista, olisi näillä myös yksi tai kaksi hallituspaikkaa. Tämä lisäisi eläkejärjestelmämme uskottavuutta ja hallinnon tasapuolisuutta.

On huomionarvoista, että tämä lakiehdotus on kustannusneutraali. Lakialoitteen tavoite on lisätä avoimuutta, jota tarvitaan tämän päivän yhteiskunnassa.

Yksityiskohtaiset perustelut

Lakialoitteessa ehdotetaan uuden 3 momentin lisäystä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 4 luvun 9 b §:ään. Tämän uuden säännöksen mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa tulisi olla myös eläkeläisten edustajia. Nämä eläkeläisten edustajat valittaisiin keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Nykytilassa luonteva järjestö antamaan ehdotukset eläkeläisten edustajista olisi Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry, jonka muodostavat sen perustajajärjestöt Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETU ry on tällä hetkellä edustettuna esimerkiksi vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunnassa, Kelan neuvottelukunnassa ja TELA:n eläkkeensaajien neuvottelukunnassa.

Eläkeläisten edustajien lukumäärän tulisi hallintoneuvostossa olla vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että myös eläkeläisten edustajia koskisi samat johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset, joista säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 §:ssä.

Ehdotetun uuden 3 momentin lisäyksen myötä nyt voimassa olevan lain 4 luvun 9 b §:n 3 momentista tulee uusi 4 momentti jne.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 9 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 524/2008, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—5 momentti siirtyvät 4—6 momentiksi, seuraavasti:

9 b §

Hallintoneuvosto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hallintoneuvostossa on lisäksi oltava sellaisia eläkeläisten edustajia, jotka valitaan keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Näiden edustajien lukumäärän on oltava vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

_______________

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2014

 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Peter Östman /kd
 • Jari Lindström /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Jörn Donner /r
 • Christina Gestrin /r
 • Jari Myllykoski /vas
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kalle Jokinen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Pentti Kettunen /ps
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Ismo Soukola /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Pauli Kiuru /kok
 • Olli Immonen /ps
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd 
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Osmo Kokko /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Markus Lohi /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Kaj Turunen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Kari Tolvanen /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • James Hirvisaari /m11
 • Jussi Niinistö /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Eero Suutari /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Mika Kari /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Ritva Elomaa /ps
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jukka Kopra /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Satu Haapanen /vihr
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mika Niikko /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Heikki Autto /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Juho Eerola /ps
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Anne Louhelainen /ps 
 • Laila Koskela /ps
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Leena Harkimo /kok
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sari Palm /kd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r