LAKIALOITE 24/2009 vp

LA 24/2009 vp - Juha Hakola /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuoreessa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa linjataan seuraavaa: "Kriisinhallinta on keskeinen Suomen turvallisuuspolitiikan keino, jolla Suomi osaltaan pyrkii edistämään maailman konfliktialueiden vakautta. Kriisinhallinta on vastuun kantamista ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumista."

Rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminnalla on suomalaisten laaja hyväksyntä. Perinteinen suomalainen rauhanturvatoiminta ja sen nauttima arvostus perustuvat korkeaan ammattitaitoon, joka on rauhalliseen harkintaan ja sovittelutaitoon kytketty yhdistelmä osaamista ja luotettavuutta.

Viime aikoina Suomi on osallistunut kriisinhallintaoperaatioihin, joita voidaan pitää niin toiminnallisesti kuin huollollisestikin erittäin haastavina. Haastavimpiin operaatioihin on ollut vaikea löytää henkilöstöä, vaikka viime vuoden aikana palvelussuhteen ehtoja on parannettu. Kriisinhallintaoperaatioiden onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että keskeiset tehtävät kyetään täyttämään osaavalla henkilöstöllä. Tämä on välttämätöntä ensisijaisesti turvallisuuden kannalta.

Yhtenä henkilöstön motivaationa on palkkauksen lisäksi ollut vuosikausia muuttoautona maahantuodulle ajoneuvolle myönnetty veronalennus. Nykyisen autoverolain mukaan muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytyksenä olevan käyttöedellytyksen katsotaan täyttyvän, mikäli ajoneuvoa on käytetty tai sen on voitu katsoa olleen muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan ennen muuttoa. Jotta ajoneuvon voidaan katsoa olleen muuttajan käytössä, sen on tullut olla rekisteröity ja liikennevakuutettu tavalla, joka on mahdollistanut sen liikennekäytön oleskelumaassa.

Edellä mainittu edellytys veronalennukselle ei ole ollut kuitenkaan viime vuosina juurikaan mahdollista. Kriisialueet ovat olleet lähes poikkeuksetta sellaisia, joissa ajoneuvon hankkiminen ja käyttäminen on ollut mahdotonta alueella vallitsevien olosuhteiden vuoksi ja alueen turvallisuustilanteen vaatimuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun autoverolakiin (1482/1994) uusi 26 a § seuraavasti:

26 a §

Sen estämättä, mitä 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään ajoneuvon omistuksesta tai omistukseen johtavasta hallinnasta ja käytöstä ulkomailla, veron alennus myönnetään myös silloin, kun muuttaja on ennen muuttoaan palvellut kansainvälisessä kriisinhallintatehtävässä tai siihen rinnastettavassa tehtävässä toimialueella, joka ei turvallisuustilanne huomioon ottaen ole mahdollistanut ajoneuvon käyttämistä tai säilyttämistä alueella ja muuttaja Suomeen palattuaan hankkii ajoneuvon kahden kuukauden kuluessa tehtävän päättymisestä.

Ajoneuvoa, josta on 1 momentin nojalla myönnetty veronalennus tai verottomuus, ei saa veroa suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa toiselle eikä antaa vastikkeettakaan muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi, ennen kuin ajoneuvo on ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta, josta kuitenkin vähintään yhden vuoden ajan Suomessa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan muuttajan kanssa avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliiton omaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä toista sukupuolta oleva henkilö.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2009

 • Juha Hakola /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Valto Koski /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Markku Rossi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Marko Asell /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Ulla Karvo /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Esko Ahonen /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sari Palm /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Petri Salo /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Paula Sihto /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Matti Ahde /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​