LAKIALOITE  25/2001 vp

LA 25/2001 vp - Liisa Hyssälä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan eläkkeensaajien ylimääräisen sairausvakuutusmaksun poistamista asteittain siten, että vuonna 2002 korotus olisi 0,4 penniä. Vuonna 2003 ylimääräistä sairausvakuutusmaksua ei enää perittäisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslaissa (364/1963) säädetään vakuutetun sairausvakuutusmaksun määrästä, maksu on 1,50 penniä vakuutetulle vuodelta 2002 toimitettavassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta veroäyriltä. Vakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon, mitä tuloverolaissa (1535/1992) säädetään.

2 §

Sairausvakuutusmaksun korotus

Jos vakuutettu saa vuoden 2002 aikana eläketuloa, häneltä peritään sen estämättä, mitä sairausvakuutuslaissa (364/1963) säädetään, sairausvakuutusmaksua 0,4 penniä hänelle vuodelta 2002 toimitettavassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta veroäyriltä. Tämä sairausvakuutusmaksun korotus on kuitenkin enintään 0,4 prosenttia veronalaisesta eläketulosta.

3 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Sen estämättä, mitä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) säädetään työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä ja perusteesta, työntekijälle vuoden 2002 aikana suoritetun ennakonpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksetun osan yhteismäärästä peritään työnantajan sairausvakuutusmaksua. Ulkomaantyötulon rahana maksettavaan osaan ei kuitenkaan lueta työnantajan maksamia työstä johtuvien kustannusten korvauksia siltä osin kuin ne ovat tuloverolain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan verovapaita. Maksun suuruus on:

1) yksityiseltä työnantajalta ja sellaiselta valtion liikelaitokselta, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), kunnalta ja kuntayhtymältä sekä kunnalliselta liikelaitokselta, evankelis-luterilaiselta kirkolta sekä sen seurakunnalta ja seurakuntayhtymältä samoin kuin ortodoksiselta kirkkokunnalta ja sen seurakunnalta 1,60 prosenttia;

2) valtiolta ja sen muulta laitokselta kuin valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulta liikelaitokselta sekä Ahvenanmaan maakunnalta 2,85 prosenttia.

4 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.

Lakia sovelletaan vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2001

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

​​​​