LAKIALOITE 25/2004 vp

LA 25/2004 vp - Maija Perho /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kotitaloustyön verovähennysoikeus on osoittautunut ennakoitua toimivammaksi käytännöksi. Se on helpottanut mm. lapsiperheiden arkea kotitöissä, auttanut hoivapalveluja tarvitsevia ikäihmisiä ja mahdollistanut remontteja ja pihamaiden kunnostuksia ja mikä tärkeintä — luonut lukuisia uusia yrittäjiä ja työpaikkoja. Tulevaisuudessa palveluyrittäjien määrän voidaan olettaa kasvavan, kun väestö ikääntyy ja yhä useamman vanhuksen toivotaan asuvan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kuntien järjestämää kotipalvelua ei enää riitä mm. kodin siivoukseen ja muihin sinänsä tärkeisiin pikku askareisiin. Siivous ja kodin kunnostaminen ovat kuitenkin etenkin vanhuksille raskasta työtä ja siitä syystä kotitalousvähennysoikeutta olisi syytä laajentaa.

Vähennyksen ulkopuolelle jäävät mm. omaishoitajat, jotka kaikkein kipeimmin tarvitsisivat kotiapua; vammaista lasta hoitava vanhempi tai sairaasta puolisostaan huolehtiva vanhus. Tämä johtuu heidän nauttimastaan kunnallisesta omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki on muihin sosiaalietuuksiin nähden kuitenkin erittäin alhainen ottaen huomioon työn raskauden ja vaativuuden. Lisäksi omaishoitajan oikeudet esimerkiksi lomapäiviin ym. virkistykseen ovat riittämättömät. Omaishoitajien asemaan on kuluvalla hallituskaudella luvattu parannuksia. Kotitalousvähennyksen laajentaminen on yksi tarvittava keino.

Kotitalousvähennysoikeus tulisi myös olla omaisella, joka haluaa kustantaa pienituloisille vanhemmilleen kotiapua. Sukupolvet asuvat tänä päivänä etäällä toisistaan ja sukulaisavun puuttuminen vaikuttaa paljon vanhusten hoitoon. Muualla kuin kerrostaloasunnossa asuvan vanhuksen hoidettavana on asunnon sisätilojen siivouksen lisäksi usein myös piha, jossa nurmikko kaipaa leikkausta ja haravointia sekä lumet poisluontia. Matka kauppaan ja postiin on monelle tiiviiden asutuskeskusten ulkopuolella asuvalle yhä pidempi.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen koskemaan omaishoitajia sekä omaisia alenevassa polvessa tuskin lisäisi huomattavasti valtion menoja, koska uudet ammatinharjoittajat ja yrittäjät toisivat lisää verotuloja. Se helpottaisi merkittävästi omaishoitajien asemaa, elämänlaatua ja jaksamista. Lisäksi moni työssä käyvä aikuinen voisi nykyistä paremmin kantaa vastuuta ikääntyvien vanhempiensa hyvinvoinnista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 momentti laissa 1162/2002 ja 3 momentti laissa 1065/2003, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Verovelvollinen saa vähentää verosta osan myös vanhempiensa käyttämässä asunnossa tehdystä työstä. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 1 150 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea, työllistämistukea tai työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea. Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Verovelvollisen vanhempien käyttämässä asunnossa tehtävästä työsuorituksesta kotitalousvähennystä ei myönnetä, mikäli vanhempien taloudessa on saatu kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai kotipalvelua.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004

 • Maija Perho /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Petri Salo /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok