LAKIALOITE 25/2014 vp

LA 25/2014 vp - Jukka Kärnä /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että alkoholilain 14 §:ää muutettaisiin siten, että käymisteitse valmistetun enintään 9,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saisi alkoholiyhtiön lisäksi harjoittaa lupaviranomaisen myöntämällä vähittäismyyntiluvalla alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994) annetun lain 9 §:n tarkoittama yritys itse valmistamiensa tuotteiden osalta.

PERUSTELUT

Olut on perinteinen ja täysin kotimainen tuote. Koko ketju mallasohrapelloilta kuluttajille työllistää noin 30 000 henkeä. Oluiden tarjonta on Suomessa rikastunut viimeisten vuosikymmenten aikana pitkälti pienpanimoiden ansiosta, joiden toiminnan EU-jäsenyys mahdollisti. Pienpanimoita toimii Suomessa 24, joista noin 60 prosenttia tuottaa vuodessa alle 200 000 litraa olutta. Niiden koko vaihtelee yhden henkilön mikroyrityksistä kymmeniä työntekijöitä työllistäviin pienyrityksiin. Pienpanimoiden tuotteet ovat suuria panimoja erikoistuneempia, ja ne vetoavat uudenlaisesta olutkulttuurista kiinnostuneihin kuluttajiin.

Pienpanimoiden mahdollisuus tuotteidensa ulosmyyntiin on rajattu lainsäädännöllä erittäin tiukaksi. Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa säädetään käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyynnistä sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 1995 linjannut, että kyseisten alkoholijuomien vähittäismyynti muualla kuin alkoholiyhtiössä on mahdollista tilaviinien ja sahdin osalta, mutta ei oluen.

Tällä hetkellä pienpanimoiden on mahdollista myydä alle 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä tuotteita perustamalla panimon yhteyteen elintarvikekioski, joka täyttää aluehallintoviraston kaikki elintarvikekioskille asettamat vaatimukset. Kioskissa tulee olla valikoimissa määrätty määrä elintarvikkeita, kattavasti ei tuoteryhmistä, eikä alkoholin myynti saa olla määräävässä osuudessa kokonaismyynnistä. Järjestely on kankea, eikä lupia kioskeille aina myönnetä, mikäli samalla alueella katsotaan jo olevan riittävä määrä elintarvikekioskeja. Alkon kautta tapahtuvaan jälleenmyyntiin taas useiden pienpanimoiden tuotantovolyymi ei riitä.

4,7 tilavuusprosentin raja tuotteen alkoholipitoisuudelle on myös liian alhainen ajatellen erikoisoluiden ominaisuuksia. Esimerkiksi stout-tyyppisten oluiden alkoholipitoisuus on yleensä 7—8 tilavuusprosenttia. Pienpanimoiden yhteydessä ulosmyytävien tuotteiden alkoholipitoisuuden rajaaminen 4,7 tilavuusprosenttiin rajoittaa tuotteiden laatua.

Pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden salliminen vähentäisi turhaa byrokratiaa, eikä muutoksella olisi sosiaalisesti tai kansanterveydellisesti negatiivisia vaikutuksia. Erikoisoluiden harrastus on verrannollista viiniharrastukseen, ja siksi pienpanimoiden tuotteet eivät johda alkoholin ongelmakäyttöön.

Maailmalta on esimerkkejä, joissa pienistä panimoista on laadukkaiden tuotteiden kautta tullut lyhyessä ajassa jopa globaaleja tuotemerkkejä. Tällainen kehitys mahdollistaa menestyksekkään kasvuyritystoiminnan, joka parantaa maamme vaihtotasetta ja voi moninkertaistaa pienpanimotoiminnassa työllistyvien määrän.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholilain (1143/1994) 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 764/2002, seuraavasti:

14 §

Vähittäismyyntilupa

Käymisteitse valmistetun enintään 9,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi harjoittaa se, jolle lupaviranomainen on myöntänyt tätä koskevan vähittäismyyntiluvan sekä lupaviranomaisen luvalla alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994) annetun lain 9 §:n tarkoittama yritys itse valmistamiensa tuotteiden osalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

  • Jukka Kärnä /sd
  • Eeva-Johanna Eloranta /sd
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
  • Jouko Skinnari /sd
  • Hanna Tainio /sd
  • Mika Kari /sd

​​​​