LAKIALOITE 26/2008 vp

LA 26/2008 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalainen koulujärjestelmä ja perusopetus ovat saaneet viime vuosina suurta huomiota kansainvälisesti. Menestyksestään huolimatta suomalainen koulutusjärjestelmä vaatii edelleen kehittämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä perusopetukseen ja etenkin sen saatavuuteen ja korkeaan laatuun.

Laadukkaan koulujärjestelmän yksi kulmakivi on sekä oppilaiden että opettajien oikeus turvallisiin ja terveellisiin työskentelyolosuhteisiin ja työhyvinvointiin.

Viime vuosina perusopetuksen opetusryhmien keskikoko on kasvanut jonkin verran. Myös esiopetuksen ryhmäkoot ylittävät opetusministeriön antaman suosituksen mukaisen mitoituksen. Muun muassa kuntien erilaiset taloustilanteet ovat kasvattaneet kuntien ja koulujen välisiä eroja.

Tällä hetkellä myöskään tukiopetuksen tarjonta ei vastaa tarvetta. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden määrä sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut.

Koululuokkien liian suuren koon takia opettajien on mahdotonta huomioida riittävästi kaikkien oppilaiden erilaisia tarpeita ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten määrä lisääntyy jatkuvasti.

Oppilaskohtaisen tuen tarjoaminen on tärkeää etenkin oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen syrjäytyminen on estettävissä turvaamalla hänen menestymisensä koulussa. Perusopetuksen ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia, jotta opettajalla on mahdollisuus nykyistä oppilaslähtöisempään opetukseen.

Kokemuksen mukaan pelkät suositukset oppilasryhmien kokojen pitämiseksi maltillisina eivät ole riittävä kannustin kunnille. Koululuokkien koolle on asetettava lakisääteinen yläraja. Rajaamalla oppilasryhmien kokoja voidaan vaikuttaa parantavasti koulujen työskentelyolosuhteisiin ja oppimistuloksiin. Pienemmillä kouluryhmillä voidaan puuttua myös lasten syrjäytymiseen ja pahoinvointiin. Oppilasryhmiä rajaamalla voidaan parantaa myös suomalaisen koulutuksen mainetta kansainvälisillä areenoilla.

Lakialoitteessa esitetään, että peruskoulutuksen oppilasryhmille asetetaan 20 oppilaan yläraja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 30 §:n 2 momentti seuraavasti:

30 §

Oikeus saada opetusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet; kuitenkin niin, että perusopetuksessa opetusryhmän enimmäiskoko on 20 oppilasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

_______________

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2008

 • Annika Lapintie /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Claes Andersson /vas

​​​​