LAKIALOITE 27/2007 vp

LA 27/2007 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Perusopetuslain (628/1998) 30 §:ssä säädetään, että opetusryhmien tulee olla sellaisia, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Useissa maissa säädetään opetusryhmän koosta lakien ja asetusten tasolla, mutta meillä tämä säätely koskee vain päiväkotien esiopetusryhmiä ja erityisopetusta. Säätelemättömät ryhmäkoot ovat todellinen uhka opetuksen tasa-arvolle tiukkenevan kuntatalouden aikana. Oppilaiden ja opettajien työskentelyolosuhteiden kannalta ryhmäkoon pienentäminen on keskeisimpiä tekijöitä. Suuret opetusryhmät vaikeuttavat oppilaiden yksilöllistä huomioon ottamista ja uhkaavat etenkin eri tavoin syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden menestymistä. Eri kunnissa asuvat lapset ovat vaarassa joutua eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, mikä kunnan taloudellinen tilanne on ja millaisia oppilasryhmien kokoon liittyviä ratkaisuja niiden perusopetuksessa tehdään.

Monet alkuopetukseen liittyvät pedagogiset syyt puhuvat pienten opetusryhmien puolesta. Siksi olisi välttämätöntä säädellä erillisellä asetuksella perusopetuksen ryhmäkokoja etenkin alkuopetuksessa. Opetusministeriön kouluissa toteutettavasta esiopetuksesta antama ryhmäkokosuositus ylittyy 26 prosentissa ryhmistä.

Liian suuret opetusryhmät lisäävät koulunkäyntiavustajien ja oppilashuollon tarvetta. Pahimmillaan opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta liian suuren ryhmäkoon vuoksi. Myös OAJ on ottanut hallitusohjelmalinjauksissaan esiin ryhmäkoon pienentämisen osana kouluympäristön työhyvinvoinnin turvaamista. Perusopetuksen opetusryhmien ryhmäkokojen yläraja on OAJ:n mukaan noussut jopa 40 oppilaaseen 26 oppilaasta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 30 §:n 2 momentti seuraavasti:

30 §

Oikeus saada opetusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmien koosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2007

  • Päivi Räsänen /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​