LAKIALOITE 28/2002 vp

LA 28/2002 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Laki yhdyskuntapalvelusta on vuodelta 1996 (1055/1996). Sen mukaan yhdyskuntapalveluun voidaan tuomita vähintään 20 tunnin ja enintään 200 tunnin ajaksi sellaisesta rikoksesta, josta on tuomittu pituudeltaan määrättyyn enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kokemukset yhdyskuntapalvelusta ovat olleet vaihtelevia.

Kun enin rangaistus yhdyskuntapalvelua sovellettaessa on ollut kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus, kovin törkeissä rikoksissa yhdyskuntapalvelun soveltaminen ei voi tulla kysymykseen. Yhdyskuntapalvelun soveltaminen törkeissä rikoksissa ei olisi yleisen mielipiteenkään kannalta hyväksyttävää.

Hiljattain Kuopion käräjäoikeus käytti yhdyskuntapalvelua tapauksessa, jossa ehdoton vankeustuomio sijoittui kyllä tuohon kahdeksan kuukauden ehdottoman tuomion haarukkaan, mutta herätti siitä huolimatta merkittävää ärtymystä ja arvostelua kansalaisten keskuudessa. Aikaisemminkin samanlaisesta rikoksesta useaan kertaan tuomittu henkilö sai muutaman kuukauden kiinteän rangaistuksen kahdesta lapseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta tuomio muutettiin yhdyskuntapalveluksi.

Mielestäni sen tyyppisissä rikoksissa, jotka on kriminalisoitu rikoslain 20 luvussa (Seksuaalirikoksista) yhdyskuntapalvelun käyttämisen ei pitäisi olla mahdollista, vaikka muut ehdot täyttyisivätkin. Kyseisessä luvussa kriminalisoidut teot ovat niin raakoja ja hylättäviä, että lievämuotoisten seuraamusten käyttäminen ei ole perusteltua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä joulukuuta 1996 yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 754/1997, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhdyskuntapalvelua ei voida tuomita ehdottoman rangaistuksen sijasta silloin, kun kysymys on rikoslain 20 luvussa tarkoitetusta rikoksesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2002

  • Sulo Aittoniemi /alk