LAKIALOITE  29/2005 vp

LA 29/2005 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuloverolakiin sisältyvä kotitalousvähennys ei kohtele verovelvollisia tasapuolisesti. Lainsäätäjän tahto ei voi olla se, että lähes identtisissä tapauksissa toiset verovelvolliset saavat kotitalousvähennyksen ja toiset jäävät sitä ilman. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon asunnon putkiremontti, jonka työkustannuksista omakotitalon omistaja on oikeutettu vähennykseen, mutta asunto-osakkaalla ei ole tätä oikeutta. Asiallisia eroja omakotitalon ja asunto-osakeyhtiön putkiremontin väillä ei ole. Korjauskustannuksissakaan ei ole juuri eroja. Asunto-osakas maksaa käytössään olevan huoneiston putkiremontista suurin piirtein yhtä paljon kuin omakotitalossa asuva.

Toisena esimerkkinä mainittakoon rakennuksen julkisivun maalauskustannukset. Omakotitalon omistaja on oikeutettu kotitalousvähennykseen, mutta asunto-osakas ei sitä ole.

Kun kotitalousvähennyksen voivat saada molemmat puolisot ja kun korjaustyö, kuten esimerkiksi putkiremontti, monesti ulottuu kahdelle vuodelle, on erilaisen verokohtelun taloudellinen merkitys huomattava. Toinen pariskunta saa 4 600 euron verohyödyn, ja toinen jää sitä kokonaan vaille.

Kuten edellä todettiin, asiallisia eroja korjaustöiden välillä ei ole. Muodollinen ero on siinä, että asunto-osakkaan rahasuoritus työn urakoitsijalle kulkee asunto-osakeyhtiön tilin kautta. Tällä muodollisella erolla ei saisi olla niin suurta merkitystä kuin edellä kuvailtiin.

Epäoikeudenmukaisuus tulisi korjata niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 127 d § seuraavasti:

127 d §

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä sovelletaan myös verovelvollisen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiölle maksamiin suorituksiin, jotka perustuvat yhtiön teettämään verovelvollisen omassa käytössä olevan huoneiston korjaustyöhön.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

_______________

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2005

  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Esko Ahonen /kesk
  • Jere Lahti /kok

​​​​