LAKIALOITE 29/2006 vp

LA 29/2006 vp - Jyrki Kasvi /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tekijänoikeuslain sekä eräiden muiden teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006 vp). Aloitteen tavoitteena on antaa tuomioistuimille hallituksen esitystä tiukemmat ehdot siitä, mitkä ovat ne erityisolosuhteet, joiden vallitessa tuomittu voidaan velvoittaa kustantamaan tuomion julkaiseminen. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että julkaisemisvelvoitetta ei saa käyttää lisärangaistuksena eikä se saa aiheuttaa tuomitulle tuomioon verrattuna kohtuuttomia taloudellisia seurauksia.

PERUSTELUT

Vaikka rikoslainsäädäntö ja rikosprosessuaaliset säännökset perinteisesti kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, tämä direktiiviin 2004/48/EY perustuva hallituksen esitys on tuomassa Suomen lainsäädäntöön uudentyyppisen rangaistuksen eli mahdollisuuden määrätä yksityishenkilö julkaisemaan saamansa tuomio tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Lisäksi hallituksen esitys koskee riita-asioiden käsittelyä, mutta antaa kantajalle mahdollisuuden vaatia vastaajalle rangaistukseen verrattavaa julkaisemisvelvoitetta. Tällainen lisähäpeärangaistus on suomalaiselle oikeusperinteelle vieras, eikä sitä tule hyväksyä. Näin pitkälle menevien erityisseuraamusten hyväksymistä yksittäisessä rikoslajissa ei voida pitää järkevänä. Talousvaliokunta ottikin lausunnossaan TaVL 14/2003 vp kannan, että direktiivin tulisi kohdistua vain kaupallisessa tarkoituksessa tehtyihin tai huomattavaa vahinkoa aiheuttaneisiin tekijänoikeuksien loukkauksiin.

Tuomioistuimen päätöksen julkistamisesta määrätään direktiivin 2004/48/EY 15 artiklassa, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden määritellä sen, miten ja missä olosuhteissa tuomioistuin voi velvoittaa tekijänoikeuden loukkaajan tuomion julkistamiseen. Hallituksen esitys ei kuitenkaan käytä kaikkea 15 artiklan mahdollistamaa liikkumavaraa hyväkseen. On mahdollista rajata julkistaminen poikkeustapauksiin ja antaa tuomioistuimelle selkeät ohjeet siitä, mitä seikkoja sen tulee ottaa huomioon päätöstä tehdessään. Edellä esitetyin perusteluin ehdotamme, että hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna niin, että julkaisemisvelvoitetta ei saa käyttää lisärangaistuksena eikä se saa aiheuttaa tuomitulle tuomioon verrattuna kohtuuttomia taloudellisia seurauksia ja että laissa määritellään ne erityisolosuhteet, joiden vallitessa tuomittu voidaan velvoittaa kustantamaan tuomion julkaiseminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa 7 päivänä huhtikuuta 2000 annetun lain (344/2000) 1 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

1 ja 7 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/1961) 60 ja 60 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa 821/2005, sekä

lisätään lakiin uusi 56 g ja 59 a § sekä kummankin edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Loukkauksen kielto

56 g §

(Kuten HE)

Tuomion julkistaminen

59 a §

Tuomioistuin voi erityisolosuhteiden perusteella tekijänoikeuden loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta antaa tälle luvan vastaajan kustannuksella soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen tekijänoikeutta, jollei tietojen levittämistä ole muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan olosuhteiden erityisyyttä tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, onko tuomittu yksityishenkilö vai ammattimaisesti toiminut elinkeinonharjoittaja, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut vastaavat seikat. Harkitessaan toimien soveltuvuutta tuomioistuimen tulee ottaa huomioon se, että julkistamisen tavoitteena on tiedon levittäminen, ei lisärangaistuksena toimiminen.

Tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Harkitessaan kustannusten enimmäismäärää tuomioistuimen tulee suhteuttaa kustannukset varsinaiseen tuomioon. Kustannukset eivät saa merkittävästi nostaa vastaajalle tuomiosta aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia. Kantajan on julkistettava tiedot tuomiosta tuomioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta uhalla, että oikeus saada korvaus kustannuksista muutoin menetetään.

60 ja 60 c §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 38 ja 40 § sekä

lisätään lakiin uusi 41 a ja 48 a § seuraavasti:

7 luku

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta

38, 40, 41 a ja 48 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/1991) 6 luvun otsikko ja

lisätään lakiin uusi 37 a ja 37 b §, 38 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 40 a § seuraavasti:

6 luku

Rangaistukset, korvaukset ja turvaamistoimet

37 a, 37 b, 38 ja 40 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun toiminimilain (128/1979) 23 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä

lisätään lakiin uusi 18 a ja 23 a § seuraavasti:

18 a, 23 ja 23 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

6.

Laki

kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/1992) 31 §:n 2—4 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 29 a ja 33 a § seuraavasti:

29 a, 31 ja 33 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

7.

Laki

patenttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/1967) 61 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 243/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 57 b ja 60 a § seuraavasti:

57 b, 60 a ja 61 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

8.

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annettuun mallioikeuslakiin (221/1971) uusi 35 a ja 36 a § seuraavasti:

35 a ja 36 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

9.

Laki

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annettuun lakiin (800/1991) uusi 36 a ja 38 a § seuraavasti:

36 a ja 38 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2006

  • Jyrki Kasvi /vihr
  • Heidi Hautala /vihr
  • Sari Essayah /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Arja Alho /sd
  • Astrid Thors /r
  • Timo Soini /ps