LAKIALOITE 29/2010 vp

LA 29/2010 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eläkkeensaajien asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 50/2010 vp. Hallituksen esityksessään laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ehdottama takuueläke ylittäisi eläkkeensaajan asumistuessa yksinäisen henkilön ja puolisoiden lisäomavastuurajat ja vähentäisi jopa n. 45 000 yksinäisen henkilön ja 7 600 avio- tai avoliitossa olevan eläkkeensaajan asumistukea. Näin takuueläkkeellä tavoiteltavat vaikutukset kaikkein pienimmillä eläketuloilla elävien toimeentulon parantamisesta tosiasiallisesti heikkenisivät. Esitämmekin eläkkeensaajan asumistuen uudistamista siten, ettei nyt tehtävä takuueläkeuudistus vaikuta siihen negatiivisesti.

Takuueläkkeen käyttöönoton jälkeen lähes kaikilla eläkkeensaajien asumistukea saavilla olisi asumistuessa perusomavastuun lisäksi myös lisäomavastuu. Eläkkeensaajan asumistuki tulee sovittaa takuueläkkeeseen johdonmukaisesti siten, että lisäomavastuun raja olisi vähintään takuueläkkeen vuosimäärän suuruinen, jolloin kaikilla takuueläkettä saavilla olisi oikeus myös täyteen eläkkeensaajan asumistukeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 §.n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (571/2007) 11 §:n 3 momentti seuraavasti:

11 §

Asumismenojen omavastuuosuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä vuositulon osasta, joka ylittää 7 126 euroa. Avio- tai avoliitossa olevan henkilön lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä puolisoiden yhteenlasketun vuositulon osasto, joka:

1) ylittää 13 270 euroa, jos toisella puolisolla ei ole oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen; tai

2) ylittää 14 252 euroa, jos molemmilla puolisoilla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen tai toinen puolisoista saa alle 65-vuotiaalle maksettavaa kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä varhennettuna.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2010

  • Anneli Kiljunen /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Saara Karhu /sd

​​​​