LAKIALOITE 29/2011 vp

LA 29/2011 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan tuloverolain 124 §:n 2 momentin mukaan pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. Hallituksen esityksen HE 50/2011 vp mukaan pääomatulosta suoritettaisiin 1.1.2012 alkaen tuloveroa 30 prosentin mukaan (pääomatulon tuloveroprosentti). Hallitus esittää myös, että siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 50 000 euroa, pääomatulosta suoritettaisiin veroa 32 prosentin mukaan (pääomatulon korotettu tuloveroprosentti).

Hallituksen esitys pääomatulon tuloveroprosentin korottamisesta tulisi hylätä. Siltä varalta, ettei näin tapahdu, tässä lakialoitteessa ehdotetaan, ettei pääomatulon tuloveroprosentin kiristämistä kohdisteta yksityisiin liikkeen- ja ammatinharjoittajiin, henkilöyhtiöiden osakkaisiin, maatalouden harjoittajiin eikä metsätalouden harjoittajiin. Tämä voidaan toteuttaa siten, että verovelvollisen jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudesta, verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuudesta, elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuudesta ja metsätalouden puhtaasta pääomatulosta määritetään pääomatulon tulovero siten, että näiden tulojen yhteenlasketusta määrästä 90 prosenttia katsotaan verotettavaksi pääomatuloksi ja 10 prosenttia verovapaaksi tuloksi.

Näin toteutuisi yritysmuotoneutraliteetti suhteessa yhteisöihin, joiden tuloveroprosenttia hallitus esittää alennettavaksi.

Ehdotettu lain muutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään tuloverolain (1535/1992) 124 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 533/1998, 716/2004, 1218/2006 ja 1365/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos verovelvollisen verotettavaan pääomatuloon sisältyy jaettavan yritystulon pääomatulo-osuutta, verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuutta, elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuutta ja metsätalouden puhdasta pääomatuloa, näistä tuloista maksettava pääomatulon tulovero lasketaan siten, että 90 prosenttia katsotaan verotettavaksi pääomatuloksi ja 10 prosenttia verovapaaksi tuloksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2011

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​