LAKIALOITE 3/2010 vp

LA 3/2010 vp - Maria Guzenina-Richardson /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Monet kunnat ovat tarkistaneet omaishoidon tuen maksuperiaatteita. Kyseisen tuen maksuperiaatteiden muuttaminen lain mukaiseksi on johtanut siihen, että lasten ja nuorten omaishoitajat ovat menettämässä oikeutensa vapaisiin.

Lain soveltamisen oppaan (STM:n oppaita 2005:30) mukaan omaishoitajilla on oikeus lakisääteisiin vapaisiin, jos heidän hoidettavansa on arkisin keskimäärin enintään viidestä seitsemään tuntia arkipäivää kohti poissa kodistaan. Oppaassa ei kuitenkaan huomioida sitä, että lapsilla ja nuorilla on oppivelvollisuus, jolloin kodista poissaoleminen ei ole vapaaehtoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön nykyisen ohjeen mukaisesti toimiminen rankaisee omaishoitajia oppivelvollisuuden noudattamisesta. Oppivelvollisuuden noudattaminen heikentää omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden saamista. Oppilaat ja omaishoidon tuen saajat eivät voi vaikuttaa koulupäiviensä pituuteen, minkä vuoksi tulee tilanteita, joissa ministeriön määrittelemä tuntimäärä ylitetään.

Lain tulkinnassa ei ole myöskään huomioitu koulumatkoja, joihin omaishoidettavilla saattaa päivittäin kulua runsaastikin aikaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan omaishoidon tuesta 2 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 950/2006, seuraavasti:

4 §

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin myös niissä tapauksissa, joissa hoidettava on oppivelvollisuuden noudattamisen takia kotinsa ulkopuolella yli 7 tuntia vuorokaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2010

  • Maria Guzenina-Richardson /sd