LAKIALOITE 30/2013 vp

LA 30/2013 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnalle

Osana suurta energiapakettia eduskunta hyväksyi puulla tuotetulle sähkölle ns. muuttuvahintaisen tuotantotuen. Lain tarkoituksena on varmistaa energian tuottajalle puulle kilpailukykyinen hinta sen tärkeimpään kilpailijaan, turpeeseen, verrattuna. Lain mukaan päästöoikeuden hinnan perusteella muuttuvaa tuotantotukea voitiin maksaa enimmillään 18 euroa/MWh, kun kolmen kuukauden päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo on enintään 10 euroa/tonni.

Tuen määrä laski asteittain päästöoikeuden hinnan noustessa niin, että tuki loppui päästöoikeuden hinnan yltäessä 23 euroon/tonni.

Uudistus johti käytännössä toivottuun kehitykseen. Puun ja turpeen yhteisseoksen kilpailukyky parani tuntuvasti kivihiileen nähden. Kivihiilen käyttö supistui vuonna 2012 merkittävästi.

Talouden taantuman ja laman seurauksena päästöoikeuksien hinnat ovat kuitenkin olleet reippaassa laskussa. Tuorein hintataso on 3—4 euroa/MWh. Jo pelkästään tämän muutoksen seurauksena kivihiilen kilpailukyky on parantunut erittäin merkittävästi.

Kotimaisten bioenergiavaihtoehtojen kilpailuaseman muutokseen oli perusteltua reagoida. Kataisen hallitus reagoi kuitenkin tarpeeseen nähden täysin päinvastaisesti. Hallitus on vuoden alusta lukien kiristänyt turpeen verotusta merkittävästi eli 2,9 eurosta/MWh 4,9 euroon/MWh ja kiristää ensi vuonna 5,9 euroon/MWh. Turpeen veron noustessa puun muuttuvahintaista tukea lasketaan. Enimmillään leikkaus on 18 eurosta/MWh aina 13 euroon/MWh.

Ratkaisujen lopputulos on, että puuta ja turvetta käyttävien energiayhtiöiden raaka-ainevertailussa puun ja turpeen yhteisseoksen hinta nousee erittäin merkittävästi juuri silloin, kun kivihiilen hinta on romahtanut. Tämä on johtanut siihen, että useat suomalaiset energialaitokset, jotka jo ennättivät vähentää kivihiilen käyttöä, ovat palanneet sen käyttöön. Monissa laitoksissa ollaan valmistautumassa sen käyttöön. Suomi on siirtymässä kohti hiilenmustaa energiapolitiikkaa. Suomi iskee korville kotimaista työtä ja omavaraista energiaa. Puun ja turpeen vero- ja tukikohtelu on täysin nurinkurinen ja väärä.

Vuoden alusta voimassa olleet turpeen verotuksen kiristämisratkaisut ja puun syöttötariffin eli muuttuvahintaisen tuotantotuen ehdot on palautettava lain muutosta edeltävälle tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 23 §:n 2 momentti ja 25 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 687/2012, seuraavasti:

23 §

Tavoitehinta ja muuttuva tuotantotuki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyssä metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä maksetaan päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa tuotantotukea enintään 18 euroa megawattitunnilta.

25 §

Syöttötariffi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Metsähakevoimalassa tuotantotukeen oikeuttavasta sähkön tuotannosta maksetaan syöttötariffina 18 euroa megawattitunnilta, kun kolmen kuukauden päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo on enintään 10 euroa. Syöttötariffi laskee tasaisesti markkinahinnan keskiarvon noustessa, ja sitä ei enää makseta, kun markkinahinnan keskiarvo nousee 23 euroon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

2.

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukko 2, sellaisena kuin se on laissa 612/2012, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite

VEROTAULUKKO 2
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Sähkö snt/kWh - veroluokka I - veroluokka II 1 2 1,69 0,69 0,013 0,013 1,703 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 18,79 0 18,79
Polttoturve euroa/MWh 4 3,90* 0 3,90

* Polttoturpeen vero on 2,90 euroa/MWh 1.1.2014—31.12.2015.

_______________

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Lasse Hautala /kesk